دوره و شماره: دوره 11، شماره 19، بهار 1393 
4. رابطه فرسودگی تحصیلی با سلامت روان وهوش معنوی

صفحه 61-90

محمد رضا تمنائی فر؛ فریبرز صدیق ارفعی؛ زهرا سادات اخوان حجازی