دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار 1385، صفحه 1-122 
5. موانع سازمانی و آموزشی مربوط به فعالیتهای پژوهشی دبیران آموزش و پرورش

صفحه 59-74

یاراله رومیانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ احمد رضا نصراصفهانی