دوره و شماره: دوره 8، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 1-166 
7. بررسی پایایی و روایی مقیاس اضطراب هستی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه استان ایلام

صفحه 143-166

حیدر علی هومن؛ نور محمد رضایی؛ علی محمدرضایی؛ منصوره شهریاراحمدی؛ مسعود براتیان اول