بررسی‌ جامعه‌شناختی‌ نقش‌ عوامل ‌اجتماعی‌، رضایت‌ اجتماعی‌ و عزت‌نفس بر موفقیت‌ تحصیلی‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

موضوع این تحقیق بررسی آزمون‌ تأثیر عوامل‌ اجتماعی‌، رضایت‌ اجتماعی‌ و عزت‌ نفس‌ بر پیشرفت‌ تحصیلی‌ است‌. به این صورت که با بررسی‌ مدل های‌ نظری‌ فرضی‌ و تحقیقات‌ انجام‌ شده ‌، سعی‌ در ارائه‌ مدل‌ نظری‌ مبتنی‌ بر متغیرهای‌ تعدیل کننده یعنی جنسیت ، طبقه اجتماعی و نوع مدرسه‌ ومتغیرهای‌ مستقل( عزت نفس و رضایت اجتماعی )‌دارد. ابزار تحقیق‌، پرسشنامه عزت‌ نفس‌ پُوپ‌ ومقیاس رضایت‌ اجتماعی‌ محقق ساخته‌ است‌ که‌ میزان‌ روایی‌ و پایایی‌ آنها معنادار و قابل‌‌ قبول است. گروه نمونه این پژوهش را تعداد 200 دانش آموزدختر و پسر پایه دوم دبیرستان های دولتی وغیرانتفاعی شهر شهرضا تشکیل می دهند. روشهای آماری پژوهش شامل آمارهای توصیفی، آماره آزمون t، تحلیل همبستگی، تحلیل عاملی، تحلیل ممیزی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر می باشد. داده های ‌ تحقیق‌ توسط‌ برنامه‌ کامپیوتری‌ spss در محیط‌ windows کدبندی‌ و استخراج‌ شد و با توجه‌‌ به‌ انواع‌ تحلیل های‌ یک ‌متغیره‌، دومتغیره‌ و چندمتغیره‌ مورد تجزیه‌ ‌و تحلیل ‌قرار گرفت‌. نتایج‌ پژوهش‌ نشان می دهدکه‌ هرکدام ازپنج متغیرمستقل(جنس، نوع مدرسه، طبقه اجتماعی، عزت نفس و رضایت اجتماعی) روابط‌ معناداری‌ با موفقیت‌ تحصیلی‌ دارند‌ و بیشترین‌ تغییرات‌ موفقیت ‌تحصیلی‌ بامتغیرهای متغیرهای‌ جنس‌ و نوع‌ مدرسه‌ و رضایت اجتماعی قابل تبیین است‌. اگر چه ‌عزت‌نفس‌ رابطه‌ معناداری‌ با موفقیت تحصیلی داشته، و لیکن با کنترل رضایت‌ اجتماعی‌، ازمیزان رابطه فوق بسیارکاسته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی‌ جامعه‌شناختی‌ نقش‌ عوامل ‌اجتماعی‌، رضایت‌ اجتماعی‌ و عزت‌نفس بر موفقیت‌ تحصیلی‌

نویسنده [English]

  • mohamad ali zeki