بررسی تأثیر روش های بازپروری کپارت و سینا در درمان نارسایی های وی‍ژه ی یادگیری، اختلال خواندن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی اثر بخشی روش های بازپروری کپارت و سینا در درمان نارسایی های ویژه¬ی یادگیری اختلال خواندن دانش¬آموزان پایه¬ی سوم ابتدایی از اهداف¬ کلی این تحقیق است. همچنین شناسایی مؤثرترین روش درمان نارسایی¬های خواندن از اهداف دیگر پژوهش حاضر می باشد. روش تحقیق نیمه آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. برای این منظور از جامعه¬ی دانش آموزان پایه¬ی سوم ابتدایی که دارای نارسایی هایی در خواندن بوده اند به کمک مصاحبه و ابزارهای اندازه گیری سطح خواندن نمونه¬ای 30 نفری انتخاب شد و آزمودنی ها دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدند. با روش های آماری t مستقل داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش ادراکی- حرکتی کپارت در درمان نارسایی ویژه ی یادگیری خواندن مؤثر است. روش چند حسی سینا نیز در درمان نارسایی های ویژه ی یادگیری خواندن مؤثر است. اما میزان اثر بخشی روش سینا بالاتر از روش کپارت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تأثیر روش های بازپروری کپارت و سینا در درمان نارسایی های وی‍ژه ی یادگیری، اختلال خواندن

نویسنده [English]

  • hosen jenaabadi
چکیده [English]

بررسی اثر بخشی روش های بازپروری کپارت و سینا در درمان نارسایی های ویژه¬ی یادگیری اختلال خواندن دانش¬آموزان پایه¬ی سوم ابتدایی از اهداف¬ کلی این تحقیق است. همچنین شناسایی مؤثرترین روش درمان نارسایی¬های خواندن از اهداف دیگر پژوهش حاضر می باشد. روش تحقیق نیمه آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. برای این منظور از جامعه¬ی دانش آموزان پایه¬ی سوم ابتدایی که دارای نارسایی هایی در خواندن بوده اند به کمک مصاحبه و ابزارهای اندازه گیری سطح خواندن نمونه¬ای 30 نفری انتخاب شد و آزمودنی ها دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدند. با روش های آماری t مستقل داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش ادراکی- حرکتی کپارت در درمان نارسایی ویژه ی یادگیری خواندن مؤثر است. روش چند حسی سینا نیز در درمان نارسایی های ویژه ی یادگیری خواندن مؤثر است. اما میزان اثر بخشی روش سینا بالاتر از روش کپارت بوده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • روش کپارت
  • روش سینا
  • نارسایی های ویژه ی یادگیری
  • اختلال خواندن