مقایسه ی متغیرهاى هوش هیجانى و راهبردهاى مقابله اى در موفقیت و عدم موفقیت در آزمون سراسرى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسى رابطه¬ی بین هوش ¬هیجانی و راهبردهاى مقابله¬ای افراد موفق و ناموفق در آزمون سراسرى بود. بدین منظور 195دانشجوى ترم یک از دانشگاه¬های دولتى شهر تهران (گروه موفق) و 199 داوطلب شرکت در آزمون سراسرى که حداقل یک بار در کنکور شرکت کرده اند (گروه ناموفق) به صورت نمونه¬ی در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه¬های هوش¬ هیجانی بار-اون و راهبردهاى مقابله اى بلینگز و موس، روى آنها اجرا شد .نتایج به دست آمده نشان داد که افراد موفق، خود شکوفاتر و خوشبین ترند، تکانه هاى خود را بهتر کنترل مى کنند، سازگارى بالاترى دارند و هوش هیجانى کلى آنها نیز بالاتر است. افراد موفق بهتر از افراد ناموفق با فشار¬ها مقابله می¬کنند؛ از طرفی افراد ناموفق از راهبردهاى مقابله¬ای متمرکز بر هیجان (مهارهیجانى و جسمانى) بیشتر بهره می جویند. در مجموع، این مطالعه حاکى از ارتباط معنادار بین هوش هیجانى و راهبردهاى مقابله¬ای موفقیت و عدم موفقیت در کنکور بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مقایسه ی متغیرهاى هوش هیجانى و راهبردهاى مقابله اى در موفقیت و عدم موفقیت در آزمون سراسرى

نویسندگان [English]

  • zohreh nuralh
  • alireza abedin
چکیده [English]

هدف از این پژوهش بررسى رابطه¬ی بین هوش ¬هیجانی و راهبردهاى مقابله¬ای افراد موفق و ناموفق در آزمون سراسرى بود. بدین منظور 195دانشجوى ترم یک از دانشگاه¬های دولتى شهر تهران (گروه موفق) و 199 داوطلب شرکت در آزمون سراسرى که حداقل یک بار در کنکور شرکت کرده اند (گروه ناموفق) به صورت نمونه¬ی در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه¬های هوش¬ هیجانی بار-اون و راهبردهاى مقابله اى بلینگز و موس، روى آنها اجرا شد .نتایج به دست آمده نشان داد که افراد موفق، خود شکوفاتر و خوشبین ترند، تکانه هاى خود را بهتر کنترل مى کنند، سازگارى بالاترى دارند و هوش هیجانى کلى آنها نیز بالاتر است. افراد موفق بهتر از افراد ناموفق با فشار¬ها مقابله می¬کنند؛ از طرفی افراد ناموفق از راهبردهاى مقابله¬ای متمرکز بر هیجان (مهارهیجانى و جسمانى) بیشتر بهره می جویند. در مجموع، این مطالعه حاکى از ارتباط معنادار بین هوش هیجانى و راهبردهاى مقابله¬ای موفقیت و عدم موفقیت در کنکور بود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • موفقیت تحصیلى
  • هوش هیجانى
  • راهبردهاى مقابله¬ای