بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین در خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین در خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان دبیرستانی در شهر شیراز بود. بدین منظور، به شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، نمونه‌ای شامل 722 نفر دانش‌آموز (379 دختر و 343پسر) از دو ناحیه‌ی آموزش و پرورش شهر شیراز انتخاب شدند. این افراد، پرسشنامه تأکیدات هدفی والدین و خود‌تنظیمی یادگیری را تکمیل کردند. نتایح حاصل از محاسبه پایایی و بررسی روایی ابزارها مطلوب بود. محاسبه‌ی همبستگی نشان داد که بین تأکیدات هدفی تسلطی و عملکردی والدین با خودتنظیمی یادگیری فرزندان، همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. هر دو نوع تأکیدات هدفی تسلطی و عملکردی والدین، پیش‌بینی کننده‌ی مثبت و معنی‌دار ابعاد فراشناختی و شناختی بودند. تأکیدات هدفی عملکردی، انگیزش را به صورت مثبت و معنی‌دار و تأکیدات هدفی تسلطی والدین انگیزش را به صورت منفی و معنی‌دار پیش‌بینی کردند. بین دختران و پسران از نظر تأکیدات هدفی تسلطی والدین، خود تنظیمی یادگیری و شناخت، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت؛ در صورتی که از نظر تأکیدات هدفی عملکردی و فراشناخت به نفع دختران و انگیزش به نفع پسران تفاوت معنی‌داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین در خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان

نویسندگان [English]

  • ali ghasemi
  • mahboobeh fooladchang
چکیده [English]

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین در خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان دبیرستانی در شهر شیراز بود. بدین منظور، به شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، نمونه‌ای شامل 722 نفر دانش‌آموز (379 دختر و 343پسر) از دو ناحیه‌ی آموزش و پرورش شهر شیراز انتخاب شدند. این افراد، پرسشنامه تأکیدات هدفی والدین و خود‌تنظیمی یادگیری را تکمیل کردند. نتایح حاصل از محاسبه پایایی و بررسی روایی ابزارها مطلوب بود. محاسبه‌ی همبستگی نشان داد که بین تأکیدات هدفی تسلطی و عملکردی والدین با خودتنظیمی یادگیری فرزندان، همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. هر دو نوع تأکیدات هدفی تسلطی و عملکردی والدین، پیش‌بینی کننده‌ی مثبت و معنی‌دار ابعاد فراشناختی و شناختی بودند. تأکیدات هدفی عملکردی، انگیزش را به صورت مثبت و معنی‌دار و تأکیدات هدفی تسلطی والدین انگیزش را به صورت منفی و معنی‌دار پیش‌بینی کردند. بین دختران و پسران از نظر تأکیدات هدفی تسلطی والدین، خود تنظیمی یادگیری و شناخت، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت؛ در صورتی که از نظر تأکیدات هدفی عملکردی و فراشناخت به نفع دختران و انگیزش به نفع پسران تفاوت معنی‌داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تأکیدات هدفی تسلطی
  • تأکیدات هدفی عملکردی
  • خود تنظیمی یادگیری دانش¬آموزان