: رابطه ی سبک‌های فراهیجانی والدین با خودکارآمدی و هوش عاطفی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی سبک‌های فراهیجانی والدین با خودکارآمدی و هوش عاطفی دانش آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز پرداخته است. شرکت کنندگان شامل 324 دانش آموز و یکی از والدین آنها بودند که به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. والدین شرکت کننده پرسشنامه‌ی دیدگاه فراهیجانی والدین و فرزندانشان نیز دو پرسشنامه‌ی هوش عاطفی و خودکارآمدی را تکمیل کردند. از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و روش تحلیل عامل و همسانی درونی برای بررسی روایی مقیاس¬ها استفاده شد که نتایج بیانگر احراز خصوصیات روان سنجی مقیاس های مورد استفاده بود. داده‌های گردآوری شده با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که خودکارآمدی و هوش عاطفی نوجوانان تحت تأثیر سبک‌های فراهیجانی والدین متفاوت است. میانگین نمرات خودکارآمدی و هوش عاطفی فرزندان در سبک‌های هدایت‌گر و ردکننده به صورت معناداری از میانگین نمرات دانش‌آموزان در سبک‌های بی‌توجه و تاییدگر بیشتر بود. یافته‌های این پژوهش در راستای روند پژوهشی مربوطه به بحث گذاشته شده‌اند و پیشنهاداتی برای انجام پژوهش‌های بیشتر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

: رابطه ی سبک‌های فراهیجانی والدین با خودکارآمدی و هوش عاطفی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه

نویسنده [English]

  • aenaleh parsai
چکیده [English]

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی سبک‌های فراهیجانی والدین با خودکارآمدی و هوش عاطفی دانش آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز پرداخته است. شرکت کنندگان شامل 324 دانش آموز و یکی از والدین آنها بودند که به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. والدین شرکت کننده پرسشنامه‌ی دیدگاه فراهیجانی والدین و فرزندانشان نیز دو پرسشنامه‌ی هوش عاطفی و خودکارآمدی را تکمیل کردند. از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و روش تحلیل عامل و همسانی درونی برای بررسی روایی مقیاس¬ها استفاده شد که نتایج بیانگر احراز خصوصیات روان سنجی مقیاس های مورد استفاده بود. داده‌های گردآوری شده با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که خودکارآمدی و هوش عاطفی نوجوانان تحت تأثیر سبک‌های فراهیجانی والدین متفاوت است. میانگین نمرات خودکارآمدی و هوش عاطفی فرزندان در سبک‌های هدایت‌گر و ردکننده به صورت معناداری از میانگین نمرات دانش‌آموزان در سبک‌های بی‌توجه و تاییدگر بیشتر بود. یافته‌های این پژوهش در راستای روند پژوهشی مربوطه به بحث گذاشته شده‌اند و پیشنهاداتی برای انجام پژوهش‌های بیشتر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • فراهیجان
  • سبک های فراهیجانی
  • هوش عاطفی
  • خودکارآمدی