ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی کشور انجام شد. نمونه آماری شامل 8352 دانشجو بود که به صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله¬ای و بر مبنای توزیع جنسیت، دانشکده و خوابگاهی بودن انتخاب شدند. از پرسشنامه شیوع¬شناسی مصرف مواد جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید. تحلیل داده¬ها نشان داد که نسبت مصرف همه مواد در بین دانشجویان دختر و پسر به طور معناداری متفاوت است و این نسبت در دانشجویان پسر بیشتر از دختران است. در گروه¬های سنی بالاتر نسبت مصرف مشروبات الکی و تریاک بیشتر است. در گروه دانشجویان مجرد و جداشده نسبت مصرف کراک بالاتر از گروه دانشجویان متأهل است. مصرف¬ سیگار در بین دانشجویان ساکن در خوابگاه و مصرف مشروبات الکلی در بین دانشجویان ساکن در خانه¬های دانشجوئی نسبت به دیگر گروه¬ها بیشتر است. در دانشجویان مقاطع تحصیلی بالاتر نسبت مصرف هروئین و کراک بیشتر از مقاطع تحصیلی پائین است. در مجموع نتایج نشان داد بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مثل جنسیت، سن، وضعیت تاهل و وضعیت سکونت در زمان تحصیل و مصرف مواد رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی

نویسندگان [English]

 • saeed akbari zardkhaneh
 • faramarz sohrabi
 • sadighah taraghijah
 • hamid poorsharifi
 • farhad taremiyan
 • hamid paeravi
 • mohamad reza falsavi neghad
 • hamid eaghoobi
 • valiyolah ramezani
چکیده [English]

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی کشور انجام شد. نمونه آماری شامل 8352 دانشجو بود که به صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله¬ای و بر مبنای توزیع جنسیت، دانشکده و خوابگاهی بودن انتخاب شدند. از پرسشنامه شیوع¬شناسی مصرف مواد جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید. تحلیل داده¬ها نشان داد که نسبت مصرف همه مواد در بین دانشجویان دختر و پسر به طور معناداری متفاوت است و این نسبت در دانشجویان پسر بیشتر از دختران است. در گروه¬های سنی بالاتر نسبت مصرف مشروبات الکی و تریاک بیشتر است. در گروه دانشجویان مجرد و جداشده نسبت مصرف کراک بالاتر از گروه دانشجویان متأهل است. مصرف¬ سیگار در بین دانشجویان ساکن در خوابگاه و مصرف مشروبات الکلی در بین دانشجویان ساکن در خانه¬های دانشجوئی نسبت به دیگر گروه¬ها بیشتر است. در دانشجویان مقاطع تحصیلی بالاتر نسبت مصرف هروئین و کراک بیشتر از مقاطع تحصیلی پائین است. در مجموع نتایج نشان داد بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مثل جنسیت، سن، وضعیت تاهل و وضعیت سکونت در زمان تحصیل و مصرف مواد رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

 • مصرف مواد
 • اعتیاد
 • دانشجو
 • ویژگی¬های جمعیت¬شناختی