تأثیر میزان سواد و آگاهی بر نگرش تربیتی مادران دربارة تربیت اجتماعی نوجوانان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی تأثیر میزان سواد و آگاهی بر نگرش مادران دربارة تربیت اجتماعی فرزندان نوجوان بود روش پژوهش حاضر، علی- مقایسه‌ای و جامعة مورد نظر شامل کلیة مادرانی است که در دوره¬های نهضت سواد‌آموزی (مقدماتی، تکمیلی و پایانی) شرکت کرده و دارای فرزندان ۱۲ تا ۱۶ ساله بوده‌اند. ابزار تحقیق، پرسشنامة محقق‌ ساخته بود که در بین افراد نمونة تحقیق که به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای انتخاب شده بودند، توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده، از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج به دست آمده در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی¬دار بوده است. یافته¬های پژوهش نشان داد که بین میزان سواد و آگاهی با نگرش مادران دربارة تربیت اجتماعی فرزندان تفاوت معناداری وجود دارد؛ به‌ طوری که با افزایش سواد، آگاهی مادران دربارة تربیت اجتماعی فرزندانشان افزایش می‌یابد و این افزایش آگاهی در تغییر نگرش آنان مؤثر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأثیر میزان سواد و آگاهی بر نگرش تربیتی مادران دربارة تربیت اجتماعی نوجوانان شهر تهران

نویسندگان [English]

  • mohsen talebzadeh
  • akram kazemie
  • hosen moosavie
چکیده [English]

هدف از انجام این پژوهش شناسایی تأثیر میزان سواد و آگاهی بر نگرش مادران دربارة تربیت اجتماعی فرزندان نوجوان بود روش پژوهش حاضر، علی- مقایسه‌ای و جامعة مورد نظر شامل کلیة مادرانی است که در دوره¬های نهضت سواد‌آموزی (مقدماتی، تکمیلی و پایانی) شرکت کرده و دارای فرزندان ۱۲ تا ۱۶ ساله بوده‌اند. ابزار تحقیق، پرسشنامة محقق‌ ساخته بود که در بین افراد نمونة تحقیق که به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای انتخاب شده بودند، توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده، از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج به دست آمده در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنی¬دار بوده است. یافته¬های پژوهش نشان داد که بین میزان سواد و آگاهی با نگرش مادران دربارة تربیت اجتماعی فرزندان تفاوت معناداری وجود دارد؛ به‌ طوری که با افزایش سواد، آگاهی مادران دربارة تربیت اجتماعی فرزندانشان افزایش می‌یابد و این افزایش آگاهی در تغییر نگرش آنان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • سواد و آگاهی
  • نگرش تربیتی
  • تربیت اجتماعی
  • فعالیت اجتماعی
  • تعامل اجتماعی
  • استقلال‌طلبی