بررسی مقایسه¬ای سنخ¬های شخصیتی افراد وابسته به هروئین، تریاک، سیگار و عادی بر اساس مدل پنج عاملی نئو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای سنخ‌های شخصیتی افراد وابسته به مواد و عادی شهرستان مرودشت در سال 1387 انجام گرفته است. در این راستا دو گروه از افراد وابسته به مواد افیونی (50 نفر تریاکی و 50 نفر هروئینی) به روش نمونه‌گیری در دسترس هدفمند و یک گروه افراد سیگاری (50 نفر) و یک گروه افراد عادی (50 نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامة پنج عاملی شخصیتی نئو فرم 60 ماده ای (حق‌شناس، 1383) پاسخ دادند. در این مطالعه پنج فرضیه با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین گروه‌های چهارگانه از جمله افراد عادی، سیگاری و وابسته به تریاک و هروئین در سنخ‌های شخصیتی عصبیت، برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری و وجدانی بودن تفاوت معنادار وجود دارد اما در سنخ توافق‌پذیری تفاوتی مشاهده نمی‌شود. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که آن دسته از ویژگی های شخصیتی که از قبل در فرد معتاد وجود داشته یا در طول دورۀ وابستگی به مواد شکل گرفته است، اساساً در شکل‌گیری و یا تداوم و نهایتآً بازگشت به مصرف مواد تأثیر دارد و این افراد از نظر میزان کنترل تجارب و هیجان های نامطلوب و بروز رفتارها و حالات عاطفی مثبت دچار مشکل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی مقایسه¬ای سنخ¬های شخصیتی افراد وابسته به هروئین، تریاک، سیگار و عادی بر اساس مدل پنج عاملی نئو

نویسندگان [English]

  • gholamreza ragabi
  • omid zareh naghad
چکیده [English]

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای سنخ‌های شخصیتی افراد وابسته به مواد و عادی شهرستان مرودشت در سال 1387 انجام گرفته است. در این راستا دو گروه از افراد وابسته به مواد افیونی (50 نفر تریاکی و 50 نفر هروئینی) به روش نمونه‌گیری در دسترس هدفمند و یک گروه افراد سیگاری (50 نفر) و یک گروه افراد عادی (50 نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامة پنج عاملی شخصیتی نئو فرم 60 ماده ای (حق‌شناس، 1383) پاسخ دادند. در این مطالعه پنج فرضیه با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین گروه‌های چهارگانه از جمله افراد عادی، سیگاری و وابسته به تریاک و هروئین در سنخ‌های شخصیتی عصبیت، برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری و وجدانی بودن تفاوت معنادار وجود دارد اما در سنخ توافق‌پذیری تفاوتی مشاهده نمی‌شود. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که آن دسته از ویژگی های شخصیتی که از قبل در فرد معتاد وجود داشته یا در طول دورۀ وابستگی به مواد شکل گرفته است، اساساً در شکل‌گیری و یا تداوم و نهایتآً بازگشت به مصرف مواد تأثیر دارد و این افراد از نظر میزان کنترل تجارب و هیجان های نامطلوب و بروز رفتارها و حالات عاطفی مثبت دچار مشکل هستند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ویژگی های شخصیتی
  • مواد افیونی
  • سیگار