عنوان مقاله : تأثیر طول پاره گفتار بر حسب هجا، تکواژ و واژه بر وقوع لکنت در کودکان لکنتی پیش دبستانی 6-4 سال فارسی‌زبان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی های مختلف نشان داده است که میان عامل زبان‌شناختی طول پاره گفتار بر حسب سه شاخص تعداد هجا، تکواژ و واژه‌های تشکیل دهندة پاره گفتار با وقوع لکنت در کودکان لکنتی پیش‌دبستانی ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد که افزایش یا کاهش متغیرهای طول پاره گفتار منجر به افزایش یا کاهش میزان وقوع لکنت در این کودکان می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر و ارتباط میان طول پاره گفتار و بسامد وقوع لکنت بر حسب میانگین طول پاره گفتار بر اساس تعداد هجا¬ها‌، تعداد تکواژ¬ها و نیز تعداد واژه ها است. در این پژوهش 15 کودک لکنتی فارسی‌زبان شامل 12 پسر و 3 دختر 6-4 ساله شرکت داشتند که از هر کدام یک نمونه گفتار خودانگیختة 30 دقیقه‌ای ضبط شد. این کودکان 60 ‌پاره‌گفتار را در حین تعامل با گفتار درمان، والد (پدر یا مادر) و یا پژوهشگر تولید کردند. یافته های پژوهش نشان داد که در گفتار کودکان لکنتی فارسی‌زبان بین میانگین طول پاره گفتار (در هر سه سطح هجا، تکواژ و واژه) در پاره‌گفتارهای روان و ناروان تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأثیر طول پاره گفتار بر حسب هجا، تکواژ و واژه بر وقوع لکنت در کودکان لکنتی پیش دبستانی 6-4 سال فارسی‌زبان

نویسندگان [English]

  • abas ali ahangar
  • mahdi bakhtiyar
  • mahdi mohmadi
  • maryam shakari