نقش سبکهای فرزندپروری مادران دربلوغ اجتماعی نوجوانان (تیزهوش،اهسته گام وابتدایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر طراحی شد تا رابطه‏ی سبک‎های فرزندپروری مادران و بلوغ اجتماعی نوجوانان تیزهوش، آهسته‎گام و عادی بررسی شود. روش: به این منظور 194 دانش‎آموز دختر و پسر 14 و15سال مدارس تیزهوشان(روش‎تصادفی‎ساده)؛ استثنایی(روش سرشماری) و دولتی(روش نمونه‎گیری خوشه‎ای چند‎مرحله‎ای) شهرستان قاینات(استان خراسان‎جنوبی) در سال تحصیلی 90-89 انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسش‎نامه‎ی شیوه‎های فرزندپروری بامریند و بلوغ اجتماعی رائو(RSMS) است. یافته‏ها: نتایج نشان داد که سبک اقتدارمنطقی پیش‏بینی‎کننده‎‏ی مثبت و معنی‎دار برای بلوغ اجتماعی و ابعاد آن می‎باشد. هم چنین تفاوت بین گروه‌های هوشی از لحاظ ابعاد بلوغ اجتماعی معنی‎دار است. بین گروه‎های تیزهوش و آهسته‎گام؛ عادی و آهسته‎گام در ابعاد بلوغ اجتماعی تفاوت مثبت و معنی‎دار وجود دارد؛ این تفاوت بین گروه تیزهوش و آهسته‎گام در بعد کفایت شخصی و اجتماعی و بین گروه عادی و آهسته‎گام در بعد کفایت میان‎فردی بیش‎تراست. بین گروه‎های تیزهوش وعادی در ابعـاد بلـوغ اجتماعی تفاوت معنی‎دار وجود نـدارد. نتیجه‏گیری: بهتـرین سبک فرزنـد‏ پروری مادران برای رسیدن به بلوغ اجتماعی نوجوانان، سبک اقتدارمنطقی می‌باشد. در رسیدن به بلوغ اجتماعی هوش نقش به‎سزایی دارد؛ افراد تیزهوش، آهسته‏گام و عادی در یک سن مشخص به بلوغ اجتماعی نمی‏رسند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

naghshنقش سبکهای فرزندپروری مادران دربلوغ اجتماعی نوجوانان (تیزهوش،اهسته گام وابتدایی)

نویسندگان [English]

  • majid pakdaman
  • ahmad khamesan
  • fakhralsadat baratie
چکیده [English]

زمینه و هدف: پژوهش حاضر طراحی شد تا رابطه‏ی سبک‎های فرزندپروری مادران و بلوغ اجتماعی نوجوانان تیزهوش، آهسته‎گام و عادی بررسی شود. روش: به این منظور 194 دانش‎آموز دختر و پسر 14 و15سال مدارس تیزهوشان(روش‎تصادفی‎ساده)؛ استثنایی(روش سرشماری) و دولتی(روش نمونه‎گیری خوشه‎ای چند‎مرحله‎ای) شهرستان قاینات(استان خراسان‎جنوبی) در سال تحصیلی 90-89 انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسش‎نامه‎ی شیوه‎های فرزندپروری بامریند و بلوغ اجتماعی رائو(RSMS) است. یافته‏ها: نتایج نشان داد که سبک اقتدارمنطقی پیش‏بینی‎کننده‎‏ی مثبت و معنی‎دار برای بلوغ اجتماعی و ابعاد آن می‎باشد. هم چنین تفاوت بین گروه‌های هوشی از لحاظ ابعاد بلوغ اجتماعی معنی‎دار است. بین گروه‎های تیزهوش و آهسته‎گام؛ عادی و آهسته‎گام در ابعاد بلوغ اجتماعی تفاوت مثبت و معنی‎دار وجود دارد؛ این تفاوت بین گروه تیزهوش و آهسته‎گام در بعد کفایت شخصی و اجتماعی و بین گروه عادی و آهسته‎گام در بعد کفایت میان‎فردی بیش‎تراست. بین گروه‎های تیزهوش وعادی در ابعـاد بلـوغ اجتماعی تفاوت معنی‎دار وجود نـدارد. نتیجه‏گیری: بهتـرین سبک فرزنـد‏ پروری مادران برای رسیدن به بلوغ اجتماعی نوجوانان، سبک اقتدارمنطقی می‌باشد. در رسیدن به بلوغ اجتماعی هوش نقش به‎سزایی دارد؛ افراد تیزهوش، آهسته‏گام و عادی در یک سن مشخص به بلوغ اجتماعی نمی‏رسند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • سبک‏های فرزندپروری
  • نوجوانان
  • بلوغ
  • بلوغ اجتماعی