مقیاس مهارتهای زندگی:تدوین وهنجاریابی،ابزاری معتبربرای سنجش مهارتهای زندگی دانش اموزان ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی، تدوین و هنجاریابی ابزار اندازه‌گیری مهارت‌های زندگی برای اجرا در دورۀ ابتدایی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر روش روان‌سنجی کلاسیک‌، از روش سؤال - پاسخ (IRT) الگوی راش نیز استفاده شد. پس از حذف پرسش‌های نامناسب و تجزیه و تحلیل داده‌ها، فرم نهایی مقیاس مذکور با 42 پرسش و چهار خرده‌مقیاس شامل مهارت‌های اجتماعی، خودنظم‌دهی، خویشتن‌داری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای اندازه‌گیری مهارت‌های زندگی جامعه هدف مناسب و معتبر تشخیص داده شد. روش این تحقیق تهیه مقیاس مذکور از نوع تحقیق و توسعه آموزشی ((R&Dاست و جامعه آماری دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در سال82- 81 بوده‌اند. روش نمونه‌گیری و حجم آن نیز در مراحل اجرای تحقیق مقدماتی، تجربـی و نهایـی مقیـاس به ترتیب روش نمونه‌گیری در دسترس40 نفر، خوشه‌ای چندمرحله‌ای120نفر و تصادفی خوشه‌ای و چندمرحله‌ای 300 نفر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

mahaمقیاس مهارتهای زندگی:تدوین وهنجاریابی،ابزاری معتبربرای سنجش مهارتهای زندگی دانش اموزان ابتدایی

نویسندگان [English]

  • amin babadie
  • mohamad meshkanie
چکیده [English]

هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی، تدوین و هنجاریابی ابزار اندازه‌گیری مهارت‌های زندگی برای اجرا در دورۀ ابتدایی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر روش روان‌سنجی کلاسیک‌، از روش سؤال - پاسخ (IRT) الگوی راش نیز استفاده شد. پس از حذف پرسش‌های نامناسب و تجزیه و تحلیل داده‌ها، فرم نهایی مقیاس مذکور با 42 پرسش و چهار خرده‌مقیاس شامل مهارت‌های اجتماعی، خودنظم‌دهی، خویشتن‌داری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای اندازه‌گیری مهارت‌های زندگی جامعه هدف مناسب و معتبر تشخیص داده شد. روش این تحقیق تهیه مقیاس مذکور از نوع تحقیق و توسعه آموزشی ((R&Dاست و جامعه آماری دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در سال82- 81 بوده‌اند. روش نمونه‌گیری و حجم آن نیز در مراحل اجرای تحقیق مقدماتی، تجربـی و نهایـی مقیـاس به ترتیب روش نمونه‌گیری در دسترس40 نفر، خوشه‌ای چندمرحله‌ای120نفر و تصادفی خوشه‌ای و چندمرحله‌ای 300 نفر بوده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مهارتهای زندگی
  • مهارتهای اجتماعی
  • خودنظم دهی
  • خویشتن داری
  • مسعولیت پذیری اجتماعی
  • اعتباریابی