تاثیر آموزش فرزندپروری مثبت به والدین بر مشکلات رفتاری و مسئولیت پذیری دانش آموزان پرخاشگر دوره ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مشاوره دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه کردستان

3 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه کردستان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش فرزندپروری مثبت به والدین بر تقویت حس مسئولیت­پذیری دانش­آموزان پرخاشگر دوره­ی ابتدایی و کاهش مشکلات رفتاری آن­ها بود. روش پژوهش نیمه­آزمایشی و جامعه آماری این پژوهش شامل تمام والدین دارای کودکان پرخاشگر دوره ابتدایی شهرستان لردگان در سال 1395 بود که نمونه­ای مشتمل بر والدین 30 دانش­آموز پرخاشگر دوره­ی ابتدایی روش نمونه­گیری تک­مرحله­ای انتخاب و به­صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه انتظار جایگزین­شدند. برنامه فرزند­پروری مثبت ساندرس در قالب 8 جلسه 120 دقیقه­ای به والدین گروه آزمایش آموزش داده شد. ابزار پژوهش شامل مقیاس پرخاشگری رابطه­ای و آشکار کودکان دبستانی شهیم (ORA)، چک­لیست تجدیدنظرشده­ مشکلات رفتاری (RBPC) و مقیاس مسئولیت­پذیری پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (CPI) بود. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) نشان داد که برنامه فرزندپروری مثبت تاثیر معناداری بر کاهش پرخاشگری و مشکلات رفتاری و افزایش سطح مسئولیت­پذیری دانش­آموزان پرخاشگر دوره­ی ابتدایی دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان­داد آموزش برنامه فرزندپروری مثبت به والدین منجر به کاهش مشکلات رفتاری دانش­آموزان پرخاشگر و افزایش سطح مسئولیت­پذیری آن­ها می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of teaching positive parenting program on behavioral problems and responsibility taking among aggressive elementary students

نویسندگان [English]

  • omid Isanejad 1
  • tohid saeedi 2
  • elahe alipur 3
1 Department of counseling, University of Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was examining the effect of positive parenting program to parents on enhancing the sense of responsibility of aggressive students in elementary school and decreasing their behavioral problems.The research method was a semi-experimental and statistical population of this study was all parents with elementary school aggressive children, from Lord Egan town in 2016. From this population by a single-stage sampling method, sample consisted of Parents 30 aggressive elementary students were selected and randomly assigned into an experimental group and a control group. The Sanders' positive parenting program (triple P) was taught to the experimental parents during 8 sessions of 120 minutes. The study instruments included Overt and Relational Aggression Questionnaire of School Children (ORA), Revised Behavior Problem Checklist (RBPC), and California Psychological Inventory-RE (CPI-RE).The results of MANCOVA indicated that positive parenting program had a significant effect on decreasing aggressiveness and behavioral problems and increasing the level of responsibility taking among aggressive elementary students.The results of the present study showed that teaching positive parenting program to parents led to a decrease in behavioral problems among aggressive elementary students and an increase in the level of their responsibility taking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive parenting
  • behavioral problems
  • responsibility taking
  • aggressive student