تأثیر کاربردهای پداگوژیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودتنظیم‌گری دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نقش میانجی خودکارآمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این پژوهش به بررسی کاربردهای پداگوژیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودتنظیم­گری با نقش میانجی خودکارآمدی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان می­پردازد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش همبستگی استفاده­شده­ و در جامعه­ای حدود 3000 نفراز دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1397و  با نمونه 248 نفری مطابق با جدول مورگان به‌صورت روش تصادفی ساده، اجراشده است. ابزار تحقیق سه پرسشنامۀ کاربرد پداگوژیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات کارلس و ایسیفو (2015)، خودکارآمدی و خودتنظیمی فناوری سنکبیل و ایهمی (2017) می­باشد که روایی تأییدی و پایایی هر سه ابزار مناسب گزارش شده­ و برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها  از نرم­افزار لیزرل و مدل معادلات ساختاری استفاده­شده است. نتایج حاکی از اثر مستقیم و غیرمستقیم کاربرد پداگوژیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و خودتنظیمی است. همچنین خودکارآمدی بر خودتنظیمی تأثیر مستقیم دارد؛ بنابراین، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش سازنده‌ای در یاددهی و یادگیری از طریق خودتنظیمی و خودکارآمدی دارد و خودکارآمدی منجر به خودتنظیمی فناوری در یادگیرندگان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of pedagogical applications of ICT on self-regulation of graduate students with mediating role of self-efficacy

نویسندگان [English]

  • rouhollah bagherimajd 1
  • mahdieh zeidabadi 2
1 Assistant Professor of Higher Education Management/ University of Sistan and Baluchestan
2 university of sistan and baluchestan
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the pedagogical uses of information and communication technology in self-regulation and self-efficacy of postgraduate students of Sistan and Baluchestan University. The research method was correlation. The research population consisted of about 3,000 graduate students of Sistan and Baluchestan University with a sample of 248 people in accordance with Morgan's table with using simple random method. The research tool was three questionnaires the pedagogical uses of information and communication technology Charles & Issifu (2015), self-efficacy and self-regulation Senkbeil & Ihme(2017), that the reliability and reliability of all three tools reported appropriate. The data analysis method was using the LISREL software and the structural equation model. The results indicated direct and indirect effects of the pedagogical use of information and communication technology on self-efficacy and self-regulation. self-efficacy has also had a direct impact on self-regulation. The result is the use of information and communication technology has a constructive role in teaching and learning through self-regulation and self-efficacy. On the other hand, self-efficacy will lead to technology self-regulation in learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedagogical uses of information and communication technology
  • self-efficacy
  • self-regulation