اثر‌بخشی آموزش کاهش آسیب و برنامه مداخله ماتریکس بر اهمال‌کاری تحصیلی در دختران دانش‌آموز آسیب‌دیده از رابطه با جنس مخالف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)؛

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)؛

3 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان). اصفهان. ایران

10.22111/jeps.2019.4986

چکیده

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی برنامه آموزش کاهش‌آسیب‌های ناشی از روابط با جنس‌مخالف و برنامه مداخله ماتریکس بر اهمال‌کاری‌تحصیلی در دختران دانش‌آموز آسیب‌دیده از رابطه با جنس‌مخالف بود. طرح پژوهش از نوع نیمه-آزمایشی با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دوماهه بود. از میان60دختر آسیب‌دیده از رابطه با جنس‌مخالف در پائیز 1397 ، 36 دختر به‌صورت هدفمند بر مبنای ملاک‌های ورود انتخاب و به‌طور تصادفی در سه گروه مساوی12نفری گمارده شدند. ابزار پژوهش مقیاس اهمال‌کاری ‌تحصیلی سولومون و راث‌بلوم (1984) بود. گروه مداخله ماتریکس و گروه مداخله آموزشی کاهش‌آسیب، هر یک10 جلسه درمانی دریافت نمودند و گروه‌ کنترل درمانی دریافت نکرد. نتایج تحلیل‌کوواریانس چند‌متغیری و آزمون تعقیبی نشان داد بین میزان‌ آمادگی ‌برای‌ امتحانات (68/9=F، 001/0=P) و آمادگی‌برای‌انجام‌ تکالیف (47/15=F، 001/0=P) در مرحله پس‌آزمون بین گروه آموزش ‌کاهش‌آسیب و مداخله-ماتریکس با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین در خرده‌مقیاس تکالیف پایان‌ترم (83/7=F، 002/0=P) مداخله ‌ماتریکس نسبت به برنامه آموزشی کاهش آسیب و گروه کنترل درمرحله پس‌آزمون نیز دارای تفاوت معنی‌دار بود. در مرحله پیگیری مداخله ماتریکس فقط باعث کاهش معنی‌دار در حیطه آمادگی برای تکالیف (82/4=F، 015/0=P) نسبت به گروه کنترل ‌شد (05/0>p). با توجه به یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود برنامه مداخله ماتریکس و سپس برنامه آموزش کاهش آسیب برای کاهش اهمال‌کاری‌تحصیلی دختران‌آسیب‌دیده از رابطه با جنس‌مخالف استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Harm Reduction Training and Matrix Intervention Program on Academic Procrastination in Harmed Female Students from Relationship with Opposite Sex

نویسندگان [English]

  • homa sheikh darani 1
  • mohsen golparvar 2
  • Ilnaz Sajjadian 3
1 PhD Student in Psychology, Department of psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran;
2 Associate Professor in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of clinical psychology, school of Education and Psychology, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research was to determine the effectiveness of harm reduction training and matrix intervention program on academic procrastination among harmed female students due to the relationship with opposite sex. The research design was semi-experimental with two experimental and a control group in three stages of pre-test, post-test and two month follows up. Among 60 female students who harmed from relationship with opposite sex, 36 girls were selected on the basis of entry criteria, and then randomly assigned to three equal groups of 12 people. The research instrument was Solomon and Rothblum's (1984) academic procrastination scale. The matrix intervention group and harm reduction training group received 10 sessions of treatment. Results of multivariate analysis of covariance and post hoc test revealed that there was a significant difference between the harm reduction training group and matrix intervention with the control group in sub-scale of "the readiness for exams" (F=9.68, P=0.001) and "readiness for assignments" (F=15.47, P=0.001) in post-test. Also in sub-scale of "final assignments" (F=7.83, P=0.002), the matrix intervention group had a significant difference with harm reduction training group and the control group in post-test. In the follow-up stage, only there was a significant difference between the matrix intervention and control group in sub-scale of "readiness for assignments"(F=4.82, P=0.015). According to the findings, it is suggested to use the matrix intervention program and then the harm reduction training program to reduce the academic procrastination of female students who harmed from relationship with opposite sex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Procrastination
  • opposite sex
  • harm reduction
  • matrix intervention