تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله‏ مدار و پذیرش خود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده اجتماعی و علوم انسانی، دانشگاه مازندران

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دکتری روانشناسی و عضو هیات علمی موسسه غیر انتفاعی راه دانش بابل.بابل،مازندران

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

این پژوهش،‌ تأثیر معنای زندگی را بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابلۀ مسئله‌مدار و پذیرش خود ‎بررسی­می­کند. ‌جهت دستیابی به این هدف، ازروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد تحلیل مسیر استفاده­شده­است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه دانش‏آموزان دختر دورۀ دوّم متوسطۀ شهر بابل در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‌ای 208 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامۀ معنای زندگی (استیگر و همکاران، 2006)، پرسشنامۀ سازگاری مدرسه (کیم، 2002)، پرسشنامۀ راهبرد مقابله‌ای (لازارروس و فولکمن، 1985) و پرسشنامۀ پذیرش خود (چمبرلین و هاگا،2001) استفاده شده­است. داده‌ها با آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم‏افزارهای SPSS و AMOS تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها نشان می­دهند که معنای زندگی رابطۀ مثبتی با مقابلۀ مسئله‌مدار، پذیرش خود و سازگاری مدرسۀ دانش‌آموزان دارد. سازگاری مدرسه نیز با مقابلۀ مسئله‌مدار و پذیرش خود رابطه مثبت دارد. معنای زندگی تأثیر مثبتی بر سازگاری مدرسه دارد و مقابلۀ مسئله‌مدار نقش میانجی­گری معناداری در رابطۀ بین معنای زندگی و سازگاری با مدرسه دارد اما پذیرش خود نقش میانجی‌گری معناداری بین معنای زندگی و سازگاری مدرسه ندارد. در کل نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که داشتن معنا و هدف در زندگی می‏تواند سازگاری مدرسۀ دانش‏آموزان را تضمین کند؛ همچنین سبک انتزاعی و درونی مانند پذیرش خود برای حل مسائل مؤثر نیست اما یک استراتژی رفتاری مستقیم مانند مقابله مسئله‏مدار کارآمد می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the meaning in life on students' School Adjustment by mediating problem-focused coping and self-acceptance

نویسندگان [English]

  • mohsen hajitabar firouzjaee 1
  • Ali Sheykholreslami 2
  • maryam talebi 3
  • isa barq 4
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Social and Human Sciences, University of Mazandaran
2 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 PhD in Psychology and Faculty Member of Babol Institute of Knowledge Road Babol.Babel, Mazandaran
4 Member of the faculty of the Shahid Madani University of Azerbaijan
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of the meaning in life on students' school adaptation by mediating problem solving and admission. The research method was descriptive, survey type, the statistical population of the study consisted of all female secondary school students in Babol, in the academic year of 2016-17. Among them, 208 subjects were selected using random cluster sampling. To collect the data, a questionnaire for the meaning in life (Steiger et al. 2006), School Adjustment Questionnaire (Kim, 2002), Coping Strategies Questionnaire (Lazarusand Folkman, 1985) and self-acceptance questionnaire (Chamberlain and Hague, 2001) was used. Data analysis was performed by Pearson correlation and path analysis in SPSS version 23 and Amos version 23. The results indicated that the meaning in life has a positive relationship with problem- focused coping, School adaptation and self-acceptance. School adaptation also has a positive correlation with problem- focused coping and self-acceptance. The meaning in life has a positive effect on School adaptation. Also, problem- focused coping has a significant mediating role in relation to meaning in life and adaptation to school, but self-acceptance itself does not play a mediating role in the relationship between meaning in life and School adaptation. In general, the results of this study show that having meaning and purpose in life can ensure student school adaptation. Also, the abstract and intrinsic style of self-acceptance is not effective to solve problems, but a direct behavioral strategy such as a problem-focused counteraction is efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning in life
  • school adaptation
  • problem- focused coping
  • self-acceptance

1.احمدی، سمیه؛ حیدری، محمود؛ ‌باقریان، فاطمه و کشفی، عبدالرسول. (1395). نوجوانی و تحول معنا: مقایسه منابع و ابعاد معنای زندگی در دختران و پسران نوجوان. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 6(23)، 149-177.

2.احیاء کننده، منیژه و شیخ‏الاسلامی، راضیه. (1393). نقش سبک‏های هویت و معنای زندگی در بهداشت روانی دانشجویان دختر. فصلنامه روانشناسی کاربردی،3(31)، 117-137.

3.الیس، آلبرت و مک لارن، کریستین. (1385). رفتاردرمانی عقلانی هیجانی (ترجمه مهرداد فیروزبخت). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

4.حنیفی، فریبا و امینی، زهرا. (1395). بررسی رابطه سبک‏های مقابله‏ای با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 8(2)، 89-108.

5.فرانکل، ویکتور. (1392). انسان در جست‏جوی معنی.(ترجمه نهضت صالحیان و مهین میلانی). تهران: درسا.

6.ضغیمی، مریم و پوربهاالدینی زرندی، نرجس. (1390). بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با سلامت عمومی و سبک‌های مقابله‏ای در دانشجویان پرستاری. فصلنامه گام‏های توسعه در آموزش پزشکی، 8(1)، 41-48.

7.مظلوم بفروئی، ناهید؛ افخمی اردکانی، محمد؛ شمس اسفندآباد، حسن و جلالی، محمدرضا. (1392). رابطه ساده و چندگانه تاب‏آوری و سرسختی با سبک‏های مقابله هیجان مدار و مسئله‌مدار در بیماران مبتلابه دیابت شهر یزد. فصلنامه پرستاری دیابت دانشکده پرستاری و مامایی زابل، 2(1)، 39-50.