اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی تربیتی، دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران

3 دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور ، واحد کرج، ایران.

5 دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

6 دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج، ایران

7 دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران.

چکیده

طلاق والدین به منزله از بین رفتن چتر امنیتی کودکان به شمار می‏رود که می‏تواند بر سلامت روانی و اجتماعی آن ها تاثیر بسزایی بگذارد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق در شهر تهران بود که به شیوه نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان طلاق مناطق 10و 11 تهران در سال 96 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، نمونهای به تعداد 60 نفر(پسر) در نظر گرفته شد که به صورت تصادفی 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل گمارده شدند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا(فرم کوتاه90 سوالی) و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(47سوالی) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده گردید. مداخله درمانی برای گروه آزمایش به مدت 5 جلسه 90 دقیقهای انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله موجب افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی در کودکان طلاق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Problem-Solving Skills Training on Increasing Social Adjustment and Regulatory Self Strategies in Children of Divorce

نویسندگان [English]

  • Abed Mahdavi 1
  • alireza golestani 2
  • maryam aghaie 3
  • gity hemati rad 4
  • mansoure haj hosseini 5
  • masoud gholamali lavasani 5
  • shahrbanoo sepeher yegane 6
  • fatemesadat ghorbaninia 7
1 psychologist, university of tehran
چکیده [English]

 
Parental divorce is considered as a form of children's security umbrella that can put a significant impact on their mental health, and social. The aim of this study was to examine the effectiveness of problem-solving skills training on increasing social adjustment and regulatory self-strategies in children of divorce in Tehran that took place a half way test of the type of test in advance – so the test with the control group. Statistical research community includes all children of divorce was the regions 10 and 11 in Tehran in 96. Using the method of sampling was considered available, a sample number of n = 60 (male) who were subjected to random testing for 30 people 30 people in the Group and in the control group. For data collection was used questionnaire social adjustment of California (a short form of the 90 questions) and its learning strategies questionnaire setting (question 47). For the analysis of Covariance analysis of data was used to one-way. Therapeutic intervention for group testing was performed for 90 minute session 5. The results of the study showed that the problem-solving skills training has caused an increase in social adjustment and regulatory self-strategies in children of divorce.
 
 

1.البرزی، شهلا؛ سامانی، سیامک(1378). بررسی و مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی برای یادگیری در میان دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 1(15)، ص 12-3.

2.حاتمی فرد، سیروسِ؛ کافی، سید موسی؛ خوش روش، وحید(1390).اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و مهارت ابراز وجود والدین بر میزان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی آنان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال دوم، شماره 7، پاییز 90، ص 83-67.

3.حیدری، شیما؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم(1386). بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار. فصلنامه خانواده پژوهشی 10(3)، ص 583-573.

4.خوشکام، زهرا؛ ملک پور، مختار؛ مولوی، حسین(1387). اثربخشی آموزش  حل مساله گروهی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان با آسیب بینایی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 8(2): ص 151-141.

5.زراعت، زهرا؛ غفوریان، علیرضا(1388). اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودپنداره تحصیلی دانشجویان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 2(1)، ص 11-7.

6.شکربیگی، عالیه(1385). بررسی رابطه بین طلاق و بزهکاری. فصلنامه جامعه شناسی، شماره 5، 120-91.

7.مرادی، مینا؛ اقدسی، علی نقی(1394). بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت های حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه ناحیه یک تبریز. زن و مطالعات خانواده، سال 7، شماره 28، ص 144-129.

8.یحیی زاده، حسین؛ حامد، محبوبه(1394). مسائل فرزندان طلاق در ایران و مداخلات مربوطه: فراتحلیل مقالات موجود. مطالعات زن و خانواده، دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 94، ص 120-91.