بررسی انگیزه پیشرفت دانشجویان بر اساس عوامل تبیین‌کننده کیفیت آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 عضو هیات علم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی انگیزه پیشرفت دانشجویان بر اساس عوامل تبیین‌کننده کیفیت آموزش عالی به انجام رسیده است. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌ کارشناسی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های تهران، بوعلی‌سینا همدان، ایلام، شهید باهنر کرمان و شیراز تشکیل دادند که تعداد ایشان 6958 نفر بود. براساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب، 273 نفر به دست آمد. نمونه­گیری با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای با انتساب متناسب صورت گرفت. برای بررسی انگیزه پیشرفت از مقیاس استراتژی‌های انگیزشی پینتریچ و همکاران و برای بررسی عوامل تبیین‌کننده کیفیت از ابزار محقق ساخته استفاده شد. ابزار تحقیق از لحاظ روایی براساس نظر تعدادی از اساتید صاحبنظر در این زمینه تایید شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز پس از مطالعه راهنما، آلفای کرونباخ محاسبه شده (برای مقیاس انگیزه پیشرفت برابر 86/0 و برای مقیاس عوامل تبیین کننده کیفیت برابر 91/0) مبین اعتبار مناسب برای گردآوری داده‌ها بود. یافته‌های تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنی­دار بین ابعاد تبیین­کننده کیفیت (شامل: کیفیت فرایند، کیفیت تعاملات، کیفیت محیط آموزش، کیفیت هدف، و کیفیت زیرساخت‌ها) با انگیزه پیشرفت بود. افزون بر این، نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که در کل جامعه مورد بررسی، 51 درصد از واریانس نمره تشخیصی توسط مدل 3 متغیری شامل میزان رضایت نسبت به کیفیت فرایند، میزان رضایت نسبت به کیفیت محیط آموزش، و میزان رضایت نسبت به کیفیت تعاملات قابل تبیین بوده است. در نتیجه، لازم است تا به این موارد بطور ویژه توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students’ Achievement Motivation and factors Determining the Quality of Higher Education

نویسندگان [English]

  • asghar zamani 1
  • mahtab pooratashi 2
1 Assistant Professor, Department of Higher Education Management Studies, Institute for Research and Planning in Higher Education.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate students’ achievement motivation according to factors determining the quality of higher education. A descriptive and correlation design was used for the research with data collected using questionnaire. The statistical population included students in Colleges of agriculture at Universities of Tehran, BouAli Sina, Ilam, Shahid Bahonar Kerman, and Shiraz (N=6958). According to Cochran Formula, a sample of 273 students selected, using proportional random sampling method. To assess achievement motivation, Pintrich et al. scale of motivated strategies was used and to assess quality determinants, researcher-made a scale was used. Reliability and validity of instrument were determined through opinions of faculty members and application of Cronbach's Alpha (achievement motivation= .86 and factors determining the quality= .91). The findings showed that there were positive and significant correlation between achievement motivation and determinants of quality (including: quality of process, interaction, educational atmosphere, object, and infrastructure). Also, discriminate analysis indicated that about 51% of variation of discriminate score could be explained by the three variables including satisfaction toward quality of process, educational environment, and interactions. Accordingly, it is impotant to pay attention to the aforementioned factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • achievement motivation
  • educational quality
  • higher agricultural education
  • discriminate analysis

1.حاجی هاشمی، زهرا و موحدی، رضا. (1395). آسیب­شناسی آموزش کشاورزی در دانشگاه پیام نور شهرستان شهرضا. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-47، شماره 4، ص 941-929.

2.شریف­زاده، ابوالقاسم و عبداله­زاه، غلامحسین. (1390) بررسی رضایت دانشجویان کشاورزی از کیفیت آموزشی. پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، دوره 17، شماره 3، ص 74-51.

3.صفا، لیلا؛ ایروانی، هوشنگ؛ و شعبانعلی فمی، حسین. (1388). توافق‌سنجی مؤلفه‌های تبیین‌کننده کیفیت آموزش‌عالی کشاورزی. دوره 40، شماره 1، ص 93-85.

4.نصیری، فخرالسادات؛ قنبری، سیروس؛ اردلان، محمدرضا؛ و کریمی، ایمان (1394). تأثیر  کیفیت آموزش و خدمات آن بر تحلیل رفتگی آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، دوره 21، شماره 3، ص 95-71.