اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تاب‌آوری دانش آموزای دارای اُفت تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 هسته مشاوره سازمان آموزش و پرورش لنجان/اصفهان/ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استعاره درمانی بر رضایت از مدرسه و تاب آوری دانش آموزان با افت عملکرد تحصیلی دوره دوم متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی 96-95 انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌             دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی ضعیف در سال مذکور بود که 30 دانش آموز پسر به­صورت نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15نفر) گمارده شدند. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. مداخلات استعاره درمانی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای طی 2 جلسه در هفته بر روی آزمودنی های گروه آزمایش انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه رضایت تحصیلی هوبنر(1994) و تاب­آوری کانر و دیویدسون(2003) بود. داده‌ها‌ با روش آماری تحلیل کواریانس (ANCOVA) تجزیه و تحلیل شد. تحلیل داده­های پژوهش نشان داد که مداخله آموزش مبتنی بر استعاره درمانی در دو متغیر رضایت از مدرسه و تاب آوری منجر به افزایش معنادار عملکرد در گروه‌ها‌ی آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون گردید. آموزش مبتنی بر رویکرد استعاره درمانی بر رضایت نحصیلی و تاب آوری به ترتیب 92 و 84 درصد واریانس تغییرات را تبیین نمود. متغیر مستقل در‌ این مرحله بر خرده مقیاس های متغیر تاب آوری شامل شایستگی و استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی و تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت  عواطف و روابط ایمن، کنترل و تاثیرات معنوی  به ترتیب 59، 77، 84، 77 و 58 درصد از تغییرات متغیرهای وابسته را تبیین نمود (05/0(P<.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of group metaphor model on school satisfaction and resilience of students with academic failure

نویسندگان [English]

  • abbas roohani 1
  • hamid eshraghi 2
2 counselling center of LENJAN education organization/ esfahan/iran
چکیده [English]

 
                                      The purpose of this study was to investigate the effect of metaphoric therapy on school satisfaction and resilience of students with decreasing academic performance in the second grade secondary school of Lenjan, 96-95. The statistical population of the study consisted of all students with poor academic performance in the academic year of 1996-96. 30 students were selected by multi-stage random cluster sampling and randomly assigned to two experimental groups (15 subjects) and control (n = 15). The research method was pre-test and post-test with control group. Meta-therapy interventions were performed for 8 sessions of 90 minutes in 2 sessions per week in the experimental group. The instrument used was Hubner's academic satisfaction questionnaire (1994) and the persistence of Connor and Davidson (2003). Data were analyzed using Mannova's covariance analysis. Analysis of the research data showed that the intervention of meta-therapy based education in two variables of school satisfaction and resilience led to a significant increase in performance in the experimental groups compared to the control group in the post-test phase. Education based on the meta-therapy approach on non-survival and resilience satisfies 92% and 84% of variation variation, respectively. Independent variable at this stage on the resiliency variable subscales including personal competence and solidity, trust in personal instincts and tolerance of negative emotions, positive admission of emotions and safe relationships, control and spiritual influences were 59, 77, 84, 77 and 58 percent, respectively. It explains the changes in dependent variables (P <0.05).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Drop
  • Resilience
  • School Satisfaction
  • Metaphorical Therapy

1.ابوالقاسمی، عباس.(1390). ارتباط تاب آوری، استرس و خودکارامدی با رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالاا و پایین. فصلنامه مطالعات روان شناختی،(7)صص151-131.

2.باباصفری، عباس(1391). استعاره های کاربردی در روان درمانی و مشاوره. انتشارات عطر عترت.صص112-1

3.بهرامی، مریم.(1393). اثربخشی استعاره درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان با جامعه زنان مراجعه کننده به مراکز فرهنگی و فرهنگسراهای شهر اصفهان. مجله روان شناسی و روان پزشکی شناخت، سال دوم، شماره1،صص 53-42.

4.توسلی، امیر و عارفی، مژگان.(1393). اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر کیفیت زندگی نابینایان چندمعلولیتی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران.صص25-20

5.سلیمی بجستانی ، حسین ؛ اعتمادی ، احمد و دلاور ، علی ( 1389 ). مقایسه اثربخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل بر سلامت روانی دانشجویان . مجله فرهنگ مشاوره و رواندرمانی ، 1 ،صص 1 ، 15 .

6.قمریکیوی،حسین ،رضاییشریف، علیواسماعیلی، فریبا.( 1395 ).  اثربخشیدرمان استعاره ایبرافسردگیوتابآوریزنانمطلقه. فصلنامهمددکاریاجتماعی،1395؛ 5(1):صص 12-5.

7.قوامی، مرجان؛ فاتحی زاده،  مریم؛ فرامرزی، سالار و نوری امامزاده ئی، اصغر.(1392). اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر اضطراب اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره راهنمایی. مجله روان شناسی مدرسه، دوره3، شماره3، صص 73-61.

8.محمودی، یحیی؛ ناصح،ندا؛ صالحی،اشکان ، تیزدست، طاهر.(1392). اثربخشی آموزش گروهی مهارت های اجتماعی بر قصه گویی بر مشکلات رفتاری برون سازی شده کودکان.روان شناسی تحولی، دوره9، شماره35، صص 257-249.