بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

2 هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش هست. روش تحقیق شبه آزمایشی است و جامعه آماری کل دانش­آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان خاش در سال تحصیلی 95_94 است؛(4922 n= که60 نفر از دانش­آموزان دختر (30نفر گروه آزمایش و 30نفر گروه کنترل) به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و در سه حیطه (شناختی، عاطفی، روانی- حرکتی) است. روایی توسط اساتید و صاحب‌نظران دانشکده علوم دانشگاه سیستان و پایایی به‌وسیله آزمون آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. یافته­ها حاصل از مقایسه نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر در گروه کنترل و آزمایش در پس­آزمون(بعد از انجام برنامه درسی تلفیقی) باهم تفاوت دارد؛ به این معنی که اجرای برنامه درسی تلفیقی توانسته است باعث افزایش نمره پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی، علوم، مطالعات اجتماعی، فارسی و هنر در سه حیطه شناختی، عاطفی، روانی_حرکتی دانش­آموزان در گروه آزمایش شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the curriculum integration approach on the academic achievement of fourth grade female students in Khash city

نویسندگان [English]

  • tahere hashemnejad 1
  • masoud khanjarkhani 2
  • Alireza Heidarzadegan 3
3 Daneshgah
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of the curriculum integration approach on the academic achievement of fourth grade female students in Khash city. The research method is quasi-experimental. The statistical population of the whole population is the fourth grade of elementary school in Khash city in the academic year 95_94 (n = 4922); 60 female students (30 in the experimental group and 30 in the control group) were sampled Random sampling were selected. The researcher's academic achievement questionnaire has been developed in three areas (cognitive, emotional, and psycho-motor). Validity was obtained by the professors and experts of the faculty of sciences in the University of Sistan and Baluchestan and reliability was 0.88 by Alpha-Cronbach test. The results of the comparison showed that the academic achievement of female students in the control and post-test groups was different (after completing the syllabus curriculum), which means that the implementation of the integrated syllabus has been able to increase the score The academic achievement of mathematics, science, social studies, Farsi, and arts in three areas of cognitive, emotional, psychoanalytic, and behavioral learning of students in the group will be tested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • integrated curriculum
  • academic achievement

1.اکبری بلوط بنگان، افضل (1393). رابطه ساده و چندگانه خودکارآمدی، اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت در پیش-بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14 (9). 805-796.

2.آفتاب‌سوار، داوود؛ مه موئی مؤمنی، حسین (1393). تأثیر رویکرد تلفیقی برنامه درسی بر انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم، اولین اجلاس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.

3.پیغامی، عادل (1385). درآمدی بر طراحی برنامه‌های درسی با تأکید بر رویکردهای تلفیقی، هشتمین اجلاس اقتصاد اصلاحی، مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.

4.جعفری ثانی، حسین؛ قربانی، نرگس (1378). تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم پایه اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازمان‌دهی تلفیقی (از نوع پروژه) بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال هفتم، شماره 28، 1-6

5.رهبر، امیر (1389). بررسی تأثیر برنامه درسی تلفیقی و غیر تلفیقی بر یادگیری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در درس علوم تجربی با روش قصه‌گویی تلفنی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

6.عزیزی، حسین؛ نوروزی، داریوش؛ زارعی زوارکی، اسماعیل (1394). فصل نامه راهبردهای شناختی در یادگیری، سال سوم، (5). 55-40