رابطه ی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ، گروه روانشناسی بالینی و سلامت ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی و تحولی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: نگرش­های ناکارآمد پیچیده‌ترین مسائل روانی شناختی جامعه امروزی است. که در دوران کودکی با نتایج و پیامدهای منفی و طولانی‌مدت از جملۀ افزایش میزان اختلال اضطراب اجتماعی پیوند دارد. با توجه به اینکه تنظیم هیجان نقش کلیدی در ایجاد علایم اختلال اضطراب اجتماعی دارد، هدف از پژوهش حاضر آزمون نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان در رابطه بین نگرش­های ناکارآمد و علایم اختلال اضطراب اجتماعی بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 241 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) ، مقیاس نگرش‌های ناکارآمد کودکان ونوجوانان (DAS-CA) وپرسشنامه تنظیم هیجانی (DERS) پاسخ دادند. در مطالعه حاضر به‌منظور آزمون نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان در رابطه بین نگرش­های ناکارآمد و علایم اختلال اضطراب اجتماعی از روش آماری مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه بین نگرش های ناکارآمد با تنظیم هیجان و اضطراب اجتماعی مثبت و معنادار بود. همچنین، در این مدل رابطة بین تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی نیز مثبت و معنادار بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که مدل مفروض واسطه­مندی نسبی تنظیم هیجان در رابطة بین نگرش­های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی با داده­ها برازش قابل قبولی دارد. نتایج کلی نشان داد از یک‌سوی، نتایج پژوهش حاضر از نقش تعیین‌کننده نگرش­های ناکارآمد در پیش‌بینی علایم اختلال اضطراب اجتماعی حمایت می‌کند و از دیگر سوی، این نتایج نشان می‌دهد که تمایزیافتگی در مقادیر عددی منتسب به متغیر تنظیم هیجان در پیش­بینی واریانس مشترک بین حلقه­های مفهومی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان ایفای نقش می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between dysfunctional attitudes and Social Anxiety Disorder in adolescents (students): the mediating role of Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • saeed imani 1
  • Yasmen Alkhaleel 2
  • omid shokri 3
1 Department of Clinical and Health Faculty of psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MSc Clinical Psychology of Children and Adolescents, Shahid Beheshti University, Department of Clinical and Health Psychology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Educational Psychology, Shahid Beheshti University, Department of Educational and Development Psychology,. Tehran, Iran
چکیده [English]

the aim of this study was to test the mediating role of emotion-regulation in the relationship between dysfunctional attitudes and social-anxiety disorder' symptoms.The sample of the research was including 241 high school girl's students in Tehran which were in the second multi-stage and was selected by random cluster sampling .The participants answered the questions of Social-Anxiety Scale for Adolescents(SASA),Dysfunctional Attitudes Scale for Child and Adolescents(DAS-CA)and Emotion-Regulation Questionnaire(DERS).In this study, inorder to test the mediating role at emotion-regulation in the relationship between dysfunctional attitudes and social-anxiety disorder' symptoms, structure equation model have been used. The results of the study showed that dysfunctional attitudes is having a positive and significant relationship between emotion-regulation and social-anxiety disorder. Also, this model showed that there is a positive and significant relationship between emotion-regulation and social-anxiety disorder.In this model, the relationship between emotion-regulation and social-anxiety was positive and significant.In addition, results showed that the partially mediated model of emotion-regulation on the relationship between dysfunctional attitudes and social-anxiety, had acceptable fit to data.In sum, on the one hand, the results provide further support for prediction of social-anxiety disorder's symptoms by dysfunctional attitudes and on the other hand, these findings show that the differentiation in numerical values related to emotion-regulation's variable is playing a role in anticipation he shared variance between conceptual cicles of dysfunctional attitudes and social-anxiety in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescents
  • Dysfunctional Attitudes
  • Emotion Regulation
  • Social Anxiety Disorder

1-     باریکانی، آمنه. (1387). رفتارهای پرخطر در نوجوانان مدارس راهنمایی و دبیرستان های شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره 14، شماره 2 (پیاپی 53)، ص 198-192.

2-     بشارت، م. ع.، و بزازیان، س. (1393). بررسی ویژگی­های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه­ای از جامعه ایرانی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی، 84، 70-61.

3-     خدائی،ع؛ شکری، ا ؛ پاکلک، م؛ گراوند، ف و طولابی، س.(2011).ساختار عاملی و ویژیگی های روان سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان. مجله علوم رفتاری،دوره 5، شماره 3،ص 209-216.

4-     شکری،ا  پورشهریار،ح  آقایی،م  سنایی پور،م.(2015). تحلیل روانسنجی مقیاس نگرشهای ناکارآمد برای کودکان و نوجوانان. اندیشه ورفتار، دوره ی نهم، شماره ی 36، ص 47-56.

5-     طغیانی، مجتبی؛ کجباف، محمد باقر و بهرام­پور، مهدی(1392).رابطه سبک زندگی اسلامی با نگر ش­های ناکارآمد در دانشجویان. دانش و پژوهش در روا نشناسی کاربردی ،سال چهاردهم، شمارة4، ص 43-35.

6-     میکائیلی منیع،فرزانه.(1392).مقایسه مشکلات تنظیم هیجانی در افراد با رفتارهای جنسی پرخطر و عادی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره بیست و سوم شماره 109 (206-214).