سنجش روابط علی بین مهارتهای تدریس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با نقش میانجیگری احساسات مثبت و منفی و کنترل ادراک‌شده با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شاهرود

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط علی بین مهارت­های تدریس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با نقش میانجی­گری احساسات مثبت و منفی و کنترل ادراک‌شده با رویکرد مدل­یابی معادلات ساختاری انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل­یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یاسوج در سال تحصیلی96 - 1395 به تعداد 1604 نفر تشکیل می­دهند که به‌صورت تصادفی طبقه­ای 359 نفر از آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های محقق ساخته­ مهارت­های تدریس (1395)، محقق ساخته احساسات مثبت و منفی (1395)   و کنترل ادراک‌شده تتریک و لاراکو (1987) استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss24 و Amos23 صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که مهارت­های تدریس با احساسات مثبت، کنترل ادراک‌شده و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار (sig=0/0001) و با احساسات منفی رابطه منفی و معناداری (sig= 0/0001) دارد. همچنین مهارت­های تدریس، احساسات مثبت، احساسات منفی و کنترل ادراک‌شده بر پیشرفت تحصیلی به ترتیب با ضریب مسیر 26/0 و 232/0 و 235/0- و 275/0 اثرگذار بوده و مهارت­های تدریس 7/6 درصد، احساسات مثبت 3/5 درصد، احساسات منفی 5/5 درصد و کنترل ادراک‌شده 5/7 درصد از پیشرفت تحصیلی دانشجویان را به‌طور مستقیم تبیین می‌نمایند. از این رو، می­توان نتیجه­گیری کرد که مدرسان با داشتن احساسات مثبت و مهارت­های تدریس قوی و دور کردن احساسات منفی از خود، می­توانند پیشرفت تحصیلی دانشجویان را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of causal relationships between teaching skills and students’ academic progress with the mediating role of positive and negative emotions and perceived control using the Structural Equation Modeling approach

نویسندگان [English]

  • mostafa bagherian far 1
  • masoumeh fallah nodehi 2
  • aliakbar dolati 3
1 Ph.D Student, Curriculum in Higher Education, Isfahan University
2 f
چکیده [English]

The present study aimed to assess the causal relationships between teaching skills and students’ academic progress with the mediating role of positive and negative emotions and perceived control using the structural equation structural equation modeling approach. The research method was descriptive of correlational type and the analysis method was structural equation modeling. Research population comprised all students of Farhangian University of Yasuj, Iran, during The  academic year 2016-2017 (n=1604). From among these, 359 were selected through stratified random sampling. Data were collected using a researcher-made teaching skills questionnaire (2016), researcher-made positive and negative feelings­ questionnaire (2016), and perceived control questionnaire (Tetrick and LaRocco, 1987). Data were analyzed in SPSS 24 and Amos 23. Results revealed that teaching skills are positively correlated with positive feelings, perceived control, and academic progress (sig= 0.0001), but negatively correlated with negative feelings (sig= 0.0001). Moreover, teaching skills, positive feelings, negative feelings, and perceived control affected academic progress with the path coefficients of 0.26, 0.232, -0.235, and 0.275, respectively, and directly explained 6.7, 5.3, 5.5, and 7.5% of students’ academic progress, respectively. It can be concluded that instructors can enhance students’ academic progress by having positive feelings and remarkable teaching skills and distancing themselves from negative feelings.

1. پورسینا، مریم؛ احمدی، خدابخشوشفیع­آبادی، عبدالله. (1393). اثربخشی شادکامی بر اضطراب، پیشرفت تحصیلی و ارتباط والد فرزندی در دانش آموزان دختر.فصلنامه خانواده و پژوهش، 10 (3): 41 54.

2. حسن­آبادی، حمیدرضا؛ یعقوبی، حمید؛ پیروی، حمید؛ پورشریفی، حمید؛ حمیدپور، حسن؛ اکبری زردخانه، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ فرزا، نسرین و فخاری، الهام. (1391). عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان نتایج مقدماتی یک مطالعه ملی.مجموعه مقالات ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه گیلان، 27 و 28 اردیبهشت ماه.

3. حسنی، محمد؛ قاسم­زاده علیشاهی، ابوالفضل و کاظم­زاده، مهدی. (1392). نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی بر رضایت و استرش شغلی کارکنان. مجله سلامت و بهداشت، دوره 4 (1)، 47 56.

4. خفته­دل، مسعود؛ ادیب­نیا، اسد و مهاجر، یحیی. (1394). مقایسه تأثیر روش تدریس همیاری با روش تدریس 5­ای بر پیشرفت تحصیلی و مهارت­های اجتماعی دانش آموزان پسر در درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه­ریزی درسی، 12(2)، 90 103.

5. داورپناه، ابوسعید و فلاح، نصرت. (1396). تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر بهبود مهارت­های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 6(2)، 61 72.

6. ستاری­علیشاهی، صمد و قاسم­زاده علیشاهی، ابوالفضل. (1396). بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و کنترل ادراک‌شده بر عملکرد شغلی کارکنان شهرداری شهر تبریز. مطالعات جامعه­شناسی، 9 (35)، 55 64.

 

 

 

7. ستایشی­اظهری، محمد؛ میرنسب، میرمحمود و محبی، مینا. (1396). رابطه امیدواری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی­گری اهمال‌کاری تحصیلی در دانش آموزان. نشریه آموزش و ارزشیابی، 37، 125 142.

8. صیادی، مهناز؛ وهابی، احمد؛ وهابی، بشری و روشنی، دائم. (1395). دیدگاه دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی کردستان و آزاد اسلامی سنندج در مورد تدریس اثربخش و عوامل مرتبط با آن، سال 1394. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 21 (1)، 93 103.

9. عیسی­زادگان، علی؛ میکائیلی منیع، فرزانه و مروئی میلان، فیروز. (1393). رابطه بین امید، خوش­بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره پیش­دانشگاهی. روانشناسی مدرسه، 2، 137- 152.

10. قاسم­زاده علیشاهی، ابوالفضل؛ سیدعباس­زاده، میرمحمد، حسنی، محمد و هاشمی، تورج. (1392). مدل­سازی ساختاری ویژگی­های شخصیتی بر استرس و عملکرد شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 10 (2)، 54 64.

11. محبی، مینا و بدری، رحیم. (1395). پیشایندها و پیامدهای تنظیم هیجانی در دانش آموزان دختر: نقش حمایت خودمختاری والدینی، معلم و کنترل ادراک‌شده. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 23، 113 138.

12. هاشمی، سید احمد. (1394). رابطه استفاده از مهارت­های اساسی تدریس و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ دانشکده پرستاری لامرد. دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 8 (1)، 43 -50.