رابطه علّی باورهای هوشی و برخی مؤلفه های خودتنظیمی با میانجی‌گری جهت‌گیری های هدف در دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بین باورهای هوشی و برخی مؤلفه های خودتنظیمی با میانجی گری جهت‌گیری های هدف در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر اهواز می‌باشد. جامعه آماری، شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه دوم دبیرستان‌های اهواز بود که به روش تصادفی چند مرحله‌ای، 348 نفر به عنوان نمونه از میان آن‌ها انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس نظریه تلویحی هوش (ITIS)، مقیاس الگوهای یادگیری انطباقی (PALS) و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) بوده‌اند. ارزیابی مدل پیشنهادی با روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار AMOS-16 صورت گرفت. جهت آزمون روابط غیر‌مستقیم از روش بوت استراپ در دستور کامپیوتری ماکرو پریچر و هیز استفاده شد. مدل پیشنهادی برازش قابل قبولی را با داده‌ها نشان داد و با ترسیم مسیر هدف عملکردگرا به هدف تبحرگرا برازش مطلوبی با داده‌ها به دست آمد. نتایج نشان داد که باورهای هوشی می‌تواند در هدف گزینی دانش‌آموزان نقش معنی‌داری ایفا نماید و هدف گزینی نیز می‌تواند به طور معنی‌داری برخی مؤلفه خودتنظیمی (از جمله خودکارآمدی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم) را پیش‌بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causal Relationship between Intelligence Beliefs and Some Components of Self-regulation with Mediating Role Goals Orientation of Male Junior High School Student in Ahvaz

نویسنده [English]

  • askar atashafrouz
چکیده [English]

The purpose of present study was to investigate the causal relationship between intelligence beliefs and some components of self-regulation with mediating role of goals orientation of male junior high school student in Ahvaz. The population in this study was the entire male junior high school student in Ahvaz. From this population 348 students were selected as sample using multi-phase random sampling method. The research instruments in this study were Implicit Theories of Intelligence Scale (ITIS), Patterns of Adaptive Learning Scales (PALS) and Motivational Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Evaluation of the proposed model with path analysis using AMOS-16 software was done. The indirect relationships were tested by using bootstrapping procedure in Preacher and Hayes Macro command. The proposed model had a fitness regarding the fitness indices. With drawing path between “approach goal” to “mastery goal” good fit with the data obtained. The results showed that intelligence beliefs can play a significant role in student goal setting and goal setting can significantly some components of self-regulation (including self-efficacy and self-regulated learning strategies) predict.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence beliefs
  • achievement goals
  • learning strategies
  • self-efficacy

البرزی، شهلا و سامانی، سیامک (1378). بررسی ومقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی برای یادگیری در میان دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 15 (1)، 18-3.

پینتریچ، پال‌آر و شانک، دیل اچ. (2002). انگیزش در تعلیم و تربیت (نظریه، تحقیقات و راهبردها). ترجمه مهناز شهرآرای (1386). تهران: نشر علم.

حجازی، الهه، رستگار، احمد، غلامعلی لواسانی، مسعود و قربان­جهرمی، رضا (1388). باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی: نقش هدف های پیشرفت و درگیری تحصیلی. پژوهشهای روانشناختی، 12 (1)، 25-11.

کارشکی، حسین (1387). نقش هدف‌های پیشرفت در یادگیری مؤلفه‌های یادگیری خودتنظیمی، تازه‌های علوم شناختی، سال دهم، شماره 3، ص ص. 21-13.

کجباف، محمدباقر، مولوی، حسین و شیرازی تهرانی، علی‌رضا (1382). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی. تازه‌های علوم شناختی، 5 (1)، 33-27.

محسن­پور، مریم، حجازی، الهه و کیامنش، علیرضا (1386). نقش خودکارآمدی، هدف های پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 5 (16)، 35-9.

Abd-El-Fattah, S. M., & Yates, G. C. R. (2006). Implicit Theory of Intelligence Scale: Testing for factorial invariance and mean structure. Paper presented at the Australian Association for Research in Education Conference, Adelaide, South Australia.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Bayless, G. E. (2009). High school student personal epistemologies, goal orientation and academic performance.Unpublished Doctoral dissertation, University of California, Senato Barbara.

Blackwell, L., Trzesniewski, K., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal Study and an intervention. Child Development, 78, 246-263.

Burnette, J. L., O'Boyle, E. H., Van-Epps, E. M., Pollack, J. M., Finkel, E. J. (2014). Mind-sets matter: A meta-analytic review of implicit theories and self-regulation. Psychological Bulletin, 139(3), 655-701.

Cheng, P. Y., & Chiou, W. B. (2010). Achievement, attributions, self-efficacy, and goal setting by acconting undergraduates. Psychological Reports, 106(1), 1-11.

Delavar, A., Ahadi1, H., & Barzegar, M. (2011). Relationship between implicit theory of intelligence, 2*2 achievement goals framework, self-regulating learning with academic achievement A casual model.2nd International Conference on Education and Management Technology, Singapore.

Dupeyrat, C., & Marian, C. (2005). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck’s model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology, 30, 43–59.

Dweck, C. S. (1999). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Philadelphia, PA: Psychology Press.

Dweck, C. S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Philadelphia, PA: Psychology Press.

Dweck, C. S. (2002). Beliefs that make smart people dumb. In R. J. Sternberg (Ed.). Why smart people do stupid things. New Haven: Yale University Press.

Dweck, C. S. (2007). Self-theories: The mindset of a champion. In, T. Morris, P. Terry, & S. Gordon (Eds.), Sport and exercise psychology: International perspectives. Morgantown, WV: Fitness Information Technology.

Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation personality. Psychological Review, 95, 256-273.

Dweck, C. S., & Molden, D. C. (2005). Self-theories: Their impact on competence motivation and acquisition. In A. Elliot & C. S. Dweck (Eds.), The handbook of competence and motivation. New York: Guilford.

Elliot A. J., & Da Fonseca, D., & Moller, A. C. (2006). A social-cognitive model of achievement motivation and the 2×2 achievement goals framework. Journal of Personality and social Psychology, 99 (4), 666-679.

Elliot, A. J., Murayama, K., & Pekrun, R. (2011). A 3 x 2 achievement goal model. Journal of Educational Psychology, 103, 632-648.

Epler, C. M. (2011). The Relationship Between Implicit Theories of Intelligence, Epistemological Beliefs, and the Teaching Practices of In-service Teachers: A Mixed Methods Study. Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Agricultural and Extension Education.

Friedel, J. M., Cortina, K. S., Turner, J. C., & Midgley, C. (2007). Achievement goals, efficacy beliefs and coping strategies in mathematics: The roles of perceived parent and teacher goal emphases. Contemporary Educational Psychology, 32, 434-458.

Geitz, G., Brinks, D. J., & Kirschner, P. A. (2016). Changing learning behaviour: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education. International Journal of Educational Research, 75, 146–158.

Henderson, L. (2008). First year bachelor of education student's mental models of themselves as learners. Journal of School of Education, 11, 111-139.

Howell, A., & Karen, B. (2009). Implicit beliefs, achievement goal, and procrastination: A meditational analysis. Learning and Individual Difference, 19, 151-154.

Jillian, H. (2012). The effect of gender and implicit theories of math ability on math interest and achievement. Retrieved from: http://digitalcommons.wku.edu/theses/1147.

Joubert, M. & Andrews, P. (2010). Exploring the role of confidence, theory of intelligence and goal orientation in determining a students persistence on mathematical tasks. Proceedings of the British Congress for Mathematics Education April 2010.

Kaplan, A., & Flum, H. (2010). Achievement goal orientations and identity formation styles. Educational Research Review, 5, 50-67.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Lee, M., & Abdullah, Y. (2008). Children’s Implicit Theories of Intelligence: Its Relationships with Self- Efficacy, Goal Orientations, and Self-Regulated Learning. International Journal of Learning, 15 (2), 47-56.

Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome. Contemporary Educational Psychology, 33, 486-512.

Lindsay, J. E. (2006). Theories of intelligence, goal orientation, and self-efficacy: Examining vulnerability to depression in native American children and adolescents. A dissertation submitted to the Graduate Faculty of  Wyoming University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.

Mahasneh, R., & Al-Alwan, A. F. (2011). Goal Orientation of university students and its relationship to Self–Efficacy and Intrinsic Motivation. JIRSEA, 9 (2), 21-35.

Midgley, C., Maehr, M. I., Hruda, L. Z., Anderman, E., Anderman, L., Freeman, K. E., Gheen, M., Kumar, R., Middleton, M. J., Nelson, J., Roeser, R., & Urdan, T. (2000). Manual for adaptive learning scales (PALS). Ann Arbor, MI: University of Michigan.

Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulation learning in college student. Educational Psychology Review, 16, 385-407.

Pintrich, P. R., & DeGroot, E. V. (1990). Motivational and self- regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82 (1), 33-40.

Plaks, J. E., Grant, H., & Dweck, C. S. (2005). Violations of implicit theories and the sense of prediction and control: Implications for motivated person perception. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 245-262.

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879-891.

Roussel, P., Elliot, A. J., & Feltman, R. (2011). The influence of achievement goals and social goals on help-seeking from peers in an academic context. Learning and Instruction, 21, 394-402.

Schunk, D. H. (2005). The educated of legacy of P. R. Pintrich. Journal of Educational Psychologist, 40 (2), 85-94.

Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). Motivation in education: Theory, research, and applications (3th Ed.). NJ: Allyn & Bacon.

Siegle, D., Rubenstein, D. V. L., Pollard, E., & Romey, E. (2010). Exploring the Relationship of College Freshmen Honors Students’ Effort and Ability Attribution, Interest, and Implicit Theory of Intelligence with Perceived Ability. Gifted Child Quarterly, 54 (2) 92–101.

Sins, H. M., Joolingen, W. R., Savelsbergh, E. R., & Hout-Wolters, B. (2008). Motivation and performance within a collaborative computer-based modeling task: Relations between students’ achievement goal orientation, self-efficacy, cognitive processing, and achievement. Contemporary Educational Psychology, 33, 58–77.

Smiley, P. A., Buttitta, K. V., Chung, S. Y., Dubon, V. X., & Chang, P. A. (2016). Mediation models of implicit theories and achievement goals predict planning and withdrawal after failure. Motivation and Emotion, 40 (6), 878–894.

Urdan, T., & Schoenfelder, E. (2006). Classroom effects on student motivation: Goal structures, social relationships, and competence beliefs. Journal of School Psychology, 44, 331-349.