بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در بین دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد تفکیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه هرمزگان

2 دانشیار دانشگاه هرمزگان

3 دانشیار دانشگاه هرمزگان

4 دانشیار دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده

هدف از پژوهش پیشِ‌رو بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در مدارس استعداد درخشان شهر اصفهان بود. برای انجام پژوهش از روش ترکیبی استفاده شد. جامعة پژوهش شامل کلیة دانش‌آموزان و دبیران مدارس استعداد درخشان شهر اصفهان و روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به روش موارد نوعی و در بخش کمّی به روش تصادفی ساده بود. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامة محقق‌ساخته و برای بررسی روایی در بخش کیفی از مثلث‌سازی و چک‌کردن اعضا و در بخش کمّی از روایی محتوایی، تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ استفاده ‌شد. نتایج بیانگر این بود که به‌نظرِ دانش‌آموزان و دبیران، محتوای موجود کاربردی نیست؛ کلّی است و به نیازها و علایق توجهی ندارد. آنها دروس عمومی را کم‌اهمیت می‌دانستند. به‌نظر مشارکت‌کنندگان در تحقیق، محتوای مطلوب‌ بایست دارای اصولی از‌قبیلِ وجود فعالیت‌های عملی، محتوای تخصصی، همراهی با علم روز، وجود کتب تکمیلی، استدلال و منطق زیربنایی مباحث، توجه به چالش‌های پیشِ روی نوجوان و توجه به علایق و استعدادها باشد. بررسی این موارد در قالب پرسشنامة کمّی نیز تأیید‌کنندة این موارد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of present and optimum educational contents among gifted students of Isfahan based on a differentiation approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abolghasemi 1
  • Hossein Zeinalipour 2
  • Ali Akbar Sheikhi Fini 3
  • Ali Reza Asare 4
چکیده [English]

The aim of this study was to review of the current and optimum contents in Isfahan schools for gifted students. In order to run the research, a mixed method was applied. The research population included all the students and teachers in Isfahan gifted schools, and the qualitative and quantitative sampling methods included typical sampling and random ones, respectively. Data collection instruments included semi-structured interview and the questionnaire was a researcher-made one. In order to evaluate the validity in the qualitative segment, triangulation and check member was applied, while in the quantitative segment, content validity, conformity factor analysis, and Cronbach's alpha were applied. The results revealed that based on the teachers and students' point of view, the present contents were not functional and they were just some general ones. They didn't consider the needs and interests either, and ignored the common lessons. As the samples stated, optimum contents should follow some principles like having practical activities, up-to-date technical contents, the presence of the supplementary textbooks, reasoning with structural logic for the discussions, considering teens' challenges, needs and interests. Reviewing these items with a qualitative questionnaire approved the students' ideas in a wide range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • differential approach
  • gifted students
  • optimum educational contents
  • present educational contents

1.آقاصفری، حمیدرضا (1394). بررسیوضعیتموجودومطلوبشناساییدانش‌آموزاناستعدادهایدرخشان ازدیدگاهمدیرانوکارشناسانمراکزاستعدادهایدرخشاناستانالبرز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

2.احمدی، محمد (1382). مشکلات تحصیلی - آموزشی دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر تهران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

3.بازرگان، عباس (1390). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: انتشارات آگاه.

4.پورعاصی‌اردکانی،اکرم (1389).بررسیسیرتحولاتوچالش‌هایموجوددر آموزش‌و‌پرورشدانش‌آموزان تیزهوشدرایران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

5.جبراییلی، محمد؛ میکاییلی، پیمان؛ سعادتیان، رامین؛ عقلمند، سیامک (1390). علل اُفت تحصیلی در بین دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم‌پزشکی ارومیه. مجلة افق توسعة آموزش پزشکی، 3 (4)، 25-21.

6.رنجبر، هادی (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجلة دانشگاه علوم‌پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10 (3)، 250-238.

7.کلباسی، افسانه (1391). ارزیابیبرنامةدرسیمدارساستعدادهایدرخشاندردورةراهنماییوفرایندفعلی شناساییدانش‌آموزانتیزهوشبه‌منظورارائة یکالگویمطلوب. پایان نامة دکتری، دانشگاه اصفهان.

8.نقدی‌وند، صدیقه (1392). مطالعة تطبیقیبرنامةدرسیاستعدادهایدرخشان دورةاولمتوسطةایرانبا کشورهایآمریکاوانگلستانو ژاپن. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی تهران.

9.نیک‌نشان، شقایق؛ نصر اصفهانی، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، ابراهیم؛ انصاری، مریم (1388). میزان استفادة استادان از محتوای درسی مناسب در بین دانشجویان عادی و استعداد درخشان. مجلة اندیشه‌های نوین تربیتی، 5 (4)، 90-67.

10.محمدپور، احمد (1390). فراروش بنیان‌های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.