بررسی نقش نیاز به شناخت در تحمل ابهام دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

نقش سازۀ تحمل ابهام در بسیاری از زمینه‌ها از‌جمله مباحث آموزشی غیر‌قابلِ انکار است. در همین راستا، تحقیقات گوناگون بیانگر نقش مؤثر سازه‌های شخصیتی،شناختی و انگیزشی درایجاد و تغییرتحمل ابهام هستند. بر همین اساس،هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نیاز به شناخت در تحمل ابهام دانشجویان رشته‌های تحصیلی مختلف است. بدین منظور تعداد362(213دختر و 149 پسر) نفر از دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه خلیج فارس که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی مرحله‌ای انتخاب شده بودند، مقیاستحمل ابهام (مک‌لین، 1993) و پرسشنامۀ نیاز به شناخت (کاسیوپا و دیگران،1984)را تکمیل نمودند.نتایج حاصل از رگرسیون نشان‌دهندۀ این است که نیاز به شناخت به‌صورت مثبت و معنادار می‌تواند تحمل ابهام دانشجویان را پیش‌بینی کند. همچنین، نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفۀ اثر رشتۀ تحصیلی، نشان‌دهندۀاثر معنادار رشتۀ تحصیلی بر تحمل ابهام است. یافته‌های پژوهش حاضر تحمل ابهام را سازه‌ای چندگانه معرفی می‌کند که هم تحت‌تأثیر انگیزشِشناختی و هم رشتۀ تحصیلی قرار می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Need-for-Cognition in Tolerance of Ambiguity in Students of Different Majors

نویسندگان [English]

  • Faride Sadat Hosseini 1
  • Seyed Bahman Dashti Nejad 2
چکیده [English]

Abstract
The contribution of ambiguity tolerance structure in various fields including educational discussions is undeniable. In this regard, different researches have been carried out implying the effective role of personality, motive and cognitive structures in developing and changing ambiguity tolerance. Thus, the recent Study has studied need-for-cognition contribution in ambiguity tolerance of students in different academic fields. To achieve this goal, 352 students consisting of 213 females and 149 males from different colleges of Persian Gulf University have been chosen by random cluster sampling method. They were asked to fill up need-for-cognition questionnaires and ambiguity tolerance scale forms. The results of regression analysis show that need-for-cognition can significantly positively predict students` ambiguity tolerance. Moreover, one-way variance analysis (ANOVA) of academic subject effect shows the significant effect of academic major on ambiguity tolerance. Our findings demonstrate ambiguity tolerance as a multiple structure not only affected by personality, motive and cognitive attributes but also by academic subject (as an index of outside

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tolerance of Ambiguity
  • Need for Cognition
  • Academic Majors
  • Students

منابع

1.احمدی‌طهورسلطانی، محسن؛ نجفی، محمود (1390). مقایسۀباورهایفراشناختیو تحملابهامدر افراد معتاد، سیگاریو عادی. مجلۀروانشناسیبالینی، 3 (4)، پیاپی(12)، 67-59.

2.باورصاد، احمد (1377). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش تحمل ابهام و بررسی رابطۀ آن با اضطراب و تیپ شخصیتی الف و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان چند مرکز پیش‌دانشگاهی استان خوزستان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.

3.حسینی، فریده‌سادات؛ لطیفیان، مرتضی (1388). پنجعامل بزرگ شخصیت و نیاز به شناخت. فصلنامۀ روانشناسان ایرانی، 6 (21)، 68-61.

4.خادمی، ابوالفضل؛ شمشادی، آزیتا؛ شعیری، محمدرضا (1383). بررسی رابطۀ تحمل ابهام با توانش زبانی. دو‌ماهنامۀعلمی-پژوهشیدانشوررفتار، 12 (10)، 34-29.

5.زمانی،طاهره؛ذکریا، امیر؛ باقری،فریبرز؛سهرابی، فرامرز (1388).مقایسه و رابطۀ میزان تحمل ابهام و سبک‌های پردازش حسی‌ درزنان مبتلا به بیماری قلبی و زنان عادی. فصلنامۀ پژوهش در سلامت روان، 3 (2)، 61-51.

6.سعیدی مبارکه، مجید؛ احمدپور، علیرضا (1391). رابطۀ سطح تحمل ابهام دانشجویان کامپیوتر با سطح نمرات دروس برنامه‌نویسی آنها. فصلنامۀراهبردهایآموزش، 5 (4)، 222-219.

7.شهائیان، آمنه؛ یوسفی، فریده (1386). رابطۀ بین خودشکوفایی، رضایت از زندگی و نیاز به شناخت در دانش‌آموزان با استعداد درخشان. پژوهش درحیطۀ کودکان استثنایی، 7 (3)، 336-317.

8.غلامی، آویشه؛ کاکاوند، علیرضا (1388). بررسی رابطۀ بین قدرت تحمل ابهام و خلاقیت. مجلۀ اندیشه‌های نوین تربیتی، 6 (4)، 168-153.

9.قناویزچی، محمدعلی؛ داورپناه، محمدرضا (1386). بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارندۀ مطالعه و رابطۀ نگرش به مطالعه و کتابخوانی با الگوی انگیزشی مازلو. پژوهش‌نامۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی،40 (1)، 110-89.

10.محمدی، محمود؛ عسگری، غلامرضا (1390). تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه در کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط. مجلۀ توسعۀ کارآفرینی، 13 (4)، 148-129.

11.مختاری، حیدر؛ داورپناه، محمدرضا (1386). نیاز به شناخت و تأثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 2 (1)، 33-54.

12.نجاتی، وحید؛ ملکی، قیصر (1391). رابطۀبینتکانشگریوتأمل‌گراییبا عملکرد حلمسأله. مجلهتحقیقاتعلوم‌پزشکیزاهدان، 14(1)، 81-76.

13.نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس (1384). آزمون‌های روانشناختی. اردبیل: انتشارات باغ رضوان.

14.نریمانی، محمد؛ ملکشاهی‌فر، معصومه؛ محمودی، نادر (1387). بررسی مهارت‌های مقابله‌ای و تحمل ابهام در دانش‌آموزان دختر گوشه‌گیر. پژوهشدرحیطۀکودکاناستثنایی، 9 (1)، 63-55.