بررسی ارتباط روان‌رنجورخویی، تعلل‌ورزی و اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشاسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

بهبود وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان، یکی از اهداف اساسی نظام‌های آموزش‌و‌پرورش معاصر است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطة روان‌رنجورخویی، تعلل‌ورزی و اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان دختر پایة دهم و یازدهم دورة متوسطة دوم شهر دزفول است. تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر را کلیة دانش‌آموزان دختر پایة دهم و یازدهم دورة متوسطه دوم دزفول تشکیل داده‌اند که تعداد 220 دانش‌آموز به‌صورت تصادفی ساده به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس روان‌رنجوری مک‌کری و کاستا‌، پرسشنامة اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامة اهمال کاری سولومون و راث بلوم می‌باشند. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و تجزیه‌وتحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که میان روان‌رنجورخویی، تعلل‌ورزی و اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی، به‌صورت منفی ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between neuroticism, procrastination and addiction to the Internet and academic achievement in the second and third year high school students in Dezful city

نویسنده [English]

  • Yousef Dehghani
Khalij Fars University
چکیده [English]

Improving education students is one of the major goals of contemporary education system .The purpose of this study was to investigate the relationship between neuroticism, procrastination and Internet addiction in the second and third year high school female students in Dezful city. In this study which was a descriptive with correlational. The study population included all female students in second and third year of high school Dezful that 220 students were selected randomly as the sample. The measurement tool Costa & McCrae Inventory, Young Addiction to Internet Questionnaire and Solomon & Rothblum Procrastination Questionnaire that was completed by the participants. For statistical data analysis, correctional coefficients and regression analysis is used. There were Negative significant relationship between neuroticism; procrastination and Internet addiction with academic achievement. According to the findings of this study can be said the amounts of academic procrastination among students are increasing. Then using of the effective coping strategies, leads the increasing the educational status of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuroticism
  • Procrastination
  • addiction to the Internet
  • academic achievement
  • Female Students

منابع و مآخذ

1.بیدختی، عاطفه (1390). رابطة اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران. فصلنامة فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 3 (1)، 107-95.

2.تمدنی، مجتبی (1389). اهمال‌کاری در دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دولتی شهر تهران. فصلنامة روان‌شناسی تحولی (روان‌شناسان ایرانی). 6 (24)، 344-337.

3.توکلی، محمدعلی (1389). بررسی شیوع اهمال‌کاری تحصیلی در بین دانشجویان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، ترجیح زمان مطالعه و هدف از ورود به دانشگاه. فصلنامة روان‌شناسی تربیتی. 28 (9)، 68-51.

4.حسین‌چاری، مسعود؛ دهقانی، یوسف (1387). پیش‌بینی میزان اهمال‌کاری تحصیلی براساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. پژوهش در نظام‌های آموزشی. 4 (2)، 73-63.

5.خامسان،اکبر؛شیرزادی،وحید(1389).رابطةتعلل‌ورزیتحصیلی وادراکازساختارکلاس: نقشباورهایانگیزشیو راهبردهاییادگیریخودتنظیمی. پژوهش‌هایکاربردی روان‌شناختی، 56، 41-1.

6.رضوان، اعظم (1387).بررسی رابطة اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و کمرویی در نوجوانان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

7.شهنی‌ییلاق، منیجه (1385). بررسی شیوع تعلل و تأثیر روش‌های درمان‌شناختی- رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز. مجلةروان‌شناسیدانشگاهشهیدچمران،3، 49-39.

8.قاسم‌زاده، لیلی (1386). بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران دبیرستانی شهر تهران و مقایسة دختران معتاد و غیر‌معتاد به اینترنت در متغیّرهای تنهایی، عزت نفس و مهارت‌های اجتماعی. فصلنامة مطالعات فرهنگی دفاعی زنان، 3 (1)، 14-9.

9.گندمی، زینب (1388). بررسی رابطة روان‌رنجورخویی با اعتیاد به اینترنت در گروهی از دانش‌آموزان. مجلة پزشکی هرمزگان، 17 (1)، صص 28-16.

10.مانی، آرش (1383). بررسی رابطة طبقات دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی با احساس شادکامی بین دانشجویان دانشگاه تبریز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.

11.مقدسین، زهرا (1390). ارتباط میان پیشرفت تحصیلی، مسند مهرگذاری و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه کاشان.

12.مقیمیان، مریم (1389). ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری. نشریة مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم‌پزشکی تهران (نشریة پرستاری ایران). 25 (75)، 20-9.

13.نامداری، اسرین (1390). رابطة بین خودکارآمدی و اهمال‌کاری با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایة اول دورة متوسطة شهر سنندج. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

14.Alexander, E; Onwuegbuzie, A. (2014). Academic procrastination and the role of hope as acoping strategy. Personality differences, 42, 1301-1310.

15.Balkis, M; Duru, E. (2012). Prevalence of Academic Procrastination Behavior Among preservice Teachers, and its Relationship with Demographics and individual preference. Journal of Theory and practice in Education, 5(1), 18-32.

16.Brenner, V. (1996). An initial report on the on-line assessment of Internet addiction: The first 30 days of the Internet usage survey. http://www.ccsnet.com/prep/pap/pap8b/638b012p.txt

17.Chen, L; Nath, R. (2016). Understanding the underlying factors of Internet addiction across cultures: A comparison study. Electronic Commerce Research and Applications, 17, 38-48.

18.Ko, C. H; Yen, J. Y; Chen, C. C; Chen, S. H; Wu, K; Yen, C. F. (2006). Tridimensional personality of adolescents with internet addiction and substance use experience. Canadian Journal of Psychiatry, 51(14), 887-94.

19.Costa, P.T; Mc Crae, R. R. (1992). Revised NEO personality inventory (NEOPI-R) and NEO five factor inventory .Psychological Assessment Resources, 12, 45-62.

21.Egger, O; Rauterberg, M. (1996). Internet addiction disorder. [Online]. Available: http://www.ifap.bepr.

22.Fritzsch, B. A; Young, B. R; Hickson, K. C. (2003). Individual differences in academic procrastination tendency and writing success. Personality and Individual differences, 35 (7), 549-557.

23.Gamito, P. S; Morais, D. G; Oliveira, G. J; Brito, R; Rosa, P. J; de Matos, M. G. (2016). Frequency is not enough: Patterns of use associated with risk of Internet addiction in Portuguese adolescents.Computers in Human Behavior, 58, 471-478.   

25.Howell, A; Watson, D. C. (2013). Procrastination: associations with achievement goalorientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 18, 127-133.

26.Hussain, I; Sultan, S. (2010). Analysis of procrastination among university students. Social and Behavior Sciences, 5 (2), 1897 – 1904.

27.Johnson, J. L; Bloom, A. M. (1995). An  analysis  of  the  contribution  of  the  five  factors  of  personality  to variance  in  academic  procrastination.  Personality and Individual Differences, 18, 127-133.

28.Jun, S; Choi, E. (2015). Academic stress and Internet addiction from general strain theory framework. Computers in Human Behavior, 49, 282-287.

29.Kardum, I; Krapic, N. (2015). Personality traits, stressful life events, and coping styles in early adolescence. Personality Individual Differences, 30(3), 503-515.

30.Kim, J. H; Lou, C. H; Cheuk, K. K; Kan, P; Hui, H; Griffiths, S. M. (2009). Predictors of heavy internet use and associations with health-promoting and health risk behavior among Hong Kong university students. Journal of Adolescence, 10, 10-16.

31.Krejcie, R.V; Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

32.Lin, S. S. J. (2002). An analysis of attitudes toward computer networks and internet addiction. Paper presented at the 106th annual convention of the American Psychological Association: Boston.

33.Milgram, N; Toubiana, Y. (1999). Academic  anxiety  procrastination  ,  parental  involvment  in  students  and  their  parents.  British Journal of Education psychology, 69,345-361.

34.O'Brien, W. K. (2002). Applying the trans theoretical model to academic of developmental. Psychology Educational psychology, 43, 1479-1512.

35.Saddler, C. D; Sacks, L. A. (1993). Multidimensional perfectionism and academic Procrastination: relationship with depression in university students. Psychological report, 73,863-871.

36.Shek, D. T. L; Yu, L. (2016).Adolescent Internet Addiction in Hong Kong: Prevalence, Change, and Correlates.  Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 29 (1), 22-30.

37.Solomon, L. J; Rothblum, E.D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive- behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31,504-510.

38.Soric, I; Penezić, Z; Buric, I. (2017).The Big Five personality traits, goal orientations, and academic achievement. Learning and Individual Differences, 54(2), 126-134.

39.Steel, P. (2003). The nature of procrastination. Haskayne. Ucalgary.Ca/research/working/paper research//2003.

40.Tukaev, S. V; Vasheka, T. V; Dolgova, O. M. (2013). The Relationships between Emotional Burnout and Motivational, Semantic and Communicative Features of Psychology Students. Procedia - Social and Behavior Sciences, 82(16): 553 – 556.

41.Usman, N; Alavi, M; Shafeq, M. (2016). Relationship between Internet Addiction and Academic Performance among Foreign Undergraduate Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 114,845-851.

42.Young, K. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber psychology and Behavior, 1(3):237-244.