تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان / ایران

2 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی همدان/ ایران

3 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

4 کارشناس ارشد روان شناس تربیتی همدان/ ایران

چکیده

یکی از راهکار‌‌های تأثیرگذار در فرایند تعلیم‌و‌تربیت، استفاده از مکانیزم خودنگاری و توقف فکر بر میزان توجه و پیشرفتِ تحصیلی دانش‌آموزان‌ است. خودنگاری و توقف فکر در مهار هیجانات شخصی افراد در تشویق کودکان برای گرفتن مسئولیت رفتارشان تأثیر بسزایی دارد و در روند پیشرفتِ تحصیلی دانش‌آموزان‌ به‌طور قابل‌توجهی مؤثر است. در این پژوهش که از روش تحقیق آزمایشی استفاده شد، دو گروه آزمایش، به روش خودنگاری و دیگری به روش توقف افکار و یک گروه کنترل مورد آموزش قرار گرفتند. جامعة آماری تحقیق را کلیة دانش‌آموزان‌ دختر پایة دوم متوسطة ناحیة دو همدان که در سال تحصیلی 1394-1393 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داده که تعداد 75 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. در تحلیل داده‌‌ها از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیّره استفاده شد و قبل از اجرای آزمون وجود پیش‌شرط‌‌های آزمون با استفاده از آزمون کلموگراف اسمیرونف، نمودار پراکندگی، آزمون لون و ام باکس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده از بررسی معدل نوبت اول و دوم دانش‌آموزان برای سنجش پیشرفتِ تحصیلی آنان در قبل و بعد از اجرای طرح حاکی از آن بود که آموزش خودنگاری و توقف افکار موجب افزایش توجه متمرکز و پراکنده و پیشرفتِ تحصیلی دانش‌آموزان‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of autobiography and thought pause on students` attention and academic progress

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Yaghoobi 1
  • Shima Sedighi 2
  • Nafise Yari Moghadam 3
  • Parvin Rasekhi 4
چکیده [English]

The effect of autobiography and thought pause on students` attention and academic progress
one influential way in education process is using autobiography and thought pause on
the students` concentration and academic progress .Since autobiography and thought pause plays an important role in harnessing individuals` emotions and encouraging individuals to assume responsibility , it can be used to help children to have progress in the academic situation this research with survey method, two test  group were tested in autobiography and thought pause and in control group. The statistical sample consisted of all second grade high school girls of the first zone of Hamadan  That theyenrolled in the academic year 94-93, of whom 75 were chosen in simple sampling method. In data analysis, multivariable covariance test was used and test prerequisites such as kolmogrov-Smearnov ,scatter chart, Leven test and M.Box were performed before the main test.The results of the average score of the first and second period of students show that teaching autobiography and thought pause leads to great concentration and academic progress

کلیدواژه‌ها [English]

  • : teaching autobiography
  • thought pause
  • scattered attention
  • concentrated attention
  • academic progress

1.استیپک، دیبوراجی (1390). انگیزش برای یادگیری (از نظریه تا عمل). (ترجمة رمضان حسن‌زاده و نرجس عمویی). تهران: انتشارات دنیای پژوهش.

2.ابراهیمی، لقمان؛ دهداری، ابوذر (1391). تعیین میزان شیوع اختلاف اضطراب منتشر در میان دانش‌آموزان پایة پنجم و بررسی اثر‌بخشی دو روش خود‌گویی برونی و درونی در کاهش آن. فصلنامه فرهنگ مشاورة روان‌درمانی، سال سوم، شمارة 11.

3.بختیاری‌اسفندقه؛ فروغ، مولوی؛ حسین، ملک‌پور‌؛ مختار (1381). تأثیر شیوة آموزش به خود دستوردادن بر عملکرد حل مسئلة ریاضی و میزان توجه دانش‌آموزان‌ دختر تکانشی، فصل‌نامة تازه‌‌های علوم‌شناختی‌، سال 4، شمارة 1.

4.جان‌بزرگی، مسعود؛ همکاران (1387). آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی و قانون‌پذیری به کودکان (راهنمای عملی)، تهران: انتشارات ارجمند.

5.سلمانی، نیره‌ (1392). تأثیر خودگویی بر میزان اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری. فصلنامة راهبرد‌‌های آموزش، 1392، شمارة 19، 13.

6.کدیور، پروین؛ تنها، زهرا؛ ولی‌اله، فرزاد (1391). رابطة باور‌‌های معرفت‌شناختی رویکرد‌‌های یادگیری و تفکر تأملی با پیشرفتِ تحصیلی، مجلة روان‌شناسی 63، سال شانزدهم، شمارة 3.

7.محبوبی، طاهر؛ سلیمی، حسین؛ حسینی، سید‌عدنان (1394). تأثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور، دو فصلنامة علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی. سال چهارم، شمارة 2، (پیاپی 8)،

8.مسیبی‌چناربن، حسین؛ اسماعیلی، معصومه؛ فلسفی‌نژاد، محمدرضا ( 1389). درمان‌شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش میزان هراس اجتماعی و تصحیح تعابیر مربوط به خود و دیگران. فصلنامة مطالعات تربیتی و روانشناسی، شمارة 24، 87.

9.مشتاقی، سعید (1391). پیش‌بینی پیشرفتِ تحصیلی بر‌اساس جهت‌گیری هدف پیشرفت. فصل‌نامة راهبرد‌‌های آموزش‌، دورة 5‌، شمارة 2، 94-89.

10.یاسمی‌نژاد؛ پریسا، سیف؛ علی‌اکبر،‌ گل‌محمدیان؛ محسن (1390). تأثیر آموزش مهارت‌‌های زندگی بر کاهش تعلل و افزایش پیشرفتِ تحصیلی دانش‌آموزان‌ دختر. دو فصلنامة علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال سوم، شمارة 5.

11.ناظر، محمد؛ صیادی، احمدرضا؛ خالقی، عزت‌الله (1381). نقش آموزش کنترل محیط بر توجه بر خودگردانی و توقف افکار در کاهش رفتار موادخواهی در وابستگان به مواد افیونی، ‌فصلنامة اندیشه و رفتار، سال هشتم، شمارة 2.

12-Barry, S. (2012). A video recording and viewing protocol for student group presentations: Assisting self-assessment through a Wiki environment, Computers & Education, Volume 59, Issue 3, Pages 855–860.

13.Biggs, L. (1987). Students approaches to learning and studying. Melbourne: Australian Council for Educational Research.

14.Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approach to learning : There change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of  ducational Psychology, 75, 203-221.

15.Haw ton, k; salkovskis, P.M; Kirk, j; Clark ,D.M (1989) .cognitive behavior therapy for psychiatric problem a practical guide. Oxford medical publications, oxford.

16.Kolovelonis, Athanasios; Marios Goudas, IriniDermitzaki (2011).The effect of different goals and self-recording on self-regulation of learning a motor skill in a physical education setting, Learning and Instruction, Volume 21, Issue 3, Pages 355–364.

17.Komaki, Judi (1987). Self-recording: Its effects on individuals high and low in motivation, Behavior Therapy, Volume 9, Issue 1, Pages 65–72.

18.ember, D; Leung, D.Y.P .(2000). Development of questionnaire to measure the level of reflective thinking, Assessment and Evaluation in Higher Education, 4, 381-395.

19.Marton, F; Saljo, F. (1976).ON questionnaire differences in learning.I .Outcome and process. British Journal of Educational Psychology, 46, 4-11.

20.Mezirow, J. (1991). Transformativedimensions of adult learning. San Francisco, CA: Jossey- ass.

21.Petrocelli, John V, Seta, Catherine E, Seta, John J, Prince, Lauren B (2012).“If only I could stop generating counterfactual thoughts”: When counterfactual thinking interferes with academic performance, Journal of Experimental Social Psychology, Volume 48, Issue 5, September 2012, Pages 1117–1123.

22.Perry, W. G. (1970).Forms of intellectual and ethical development in collage years: A scheme. NewYork: Holt, Rinehart and Winston.

23.Schommer, M. (1990).Effects of beliefs about the nature of knowledge on Comprehension .Journal of Educational Psychology, 82, 498–504.

24.Siavoshi ,H; Asadi ,M; Kahriz ,B.m; Shiralipour ,A; Shahdusti ,L; Miri, M; Shayad, Sh (2011). The Relationship between Child Educational Styles and Irrational Thoughts of Students: A Canonical Correlation,Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 15, Pages 913–917,3rd World Conference on Educational Sciences .

25.Stan, C; Beldean, I.G. (2014). “The Development of Social and Emotional Skills of Students-ways to Reduce the Frequency of Bullying-type Events Experimental Results”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 114, 735-743.