ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

4 کارشناس ارشد روان شناسی، مدرس دانشگاه آزاد واحد خوی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خودناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان دختر بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. نمونۀ پژوهش شامل 200 دانش‌آموز دختر بود که از جامعۀ آماری دانش‌آموزان دختر مقطع دوم و سوم دبیرستان شهر ایلام به‌صورت تصادفی خوشه‌‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ ابعاد شخصیتی (NEO-FFI)، راهبردهای مقابله با استرس و خودناتوان‌سازی تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیّری استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که میان بعضی ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌‌ای با خودناتوان‌سازی تحصیلی، ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، بر‌اساس نتایج رگرسیون چند متغیّری، روان‌رنجورخویی، باز بودن نسبت به تجربه و راهبرد مقابله‌‌ای هیجان‌مدار، به‌عنوان قوی‌ترین پیش‌بین‌های خودناتوان‌سازی تحصیلی بودند. با توجه به نقش و اهمیت ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس در خودناتوان‌سازی دانش‌آموزان، پیشنهاد می‌شود آموزش‌و‌پرورش در کنار سنجش‌های گوناگونی که در مقاطع تحصیلی مختلف به‌وجود می‌آورد، بخشی را نیز به سنجش ابعاد روانی و شخصیتی دانش‌آموزان اختصاص دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Personality Characteristics and Academic Self-Handicapping Strategies For Coping With School Girls.

نویسندگان [English]

  • Nilofar Mikaeeli Manba 1
  • Prviz Pourzoor 2
  • Fateme Bazdar 3
  • Rahime Hatamloo 4
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between personality characteristics and academic self-handicapping strategies for coping with the girls. The method used is descriptiveThe sample consisted of 200 students were female. That the second and third level students in Ilam were selected randomly.To collect data from questionnaires character, incapable of coping with stress and Academic Self-handicapping. To analyze the data, Pearson correlation and multiple regression analyzes were used. The results of the correlation coefficient of correlation between certain personality traits and coping strategies with demonstrated academic self-handicapping. Also based on the results of multiple regression neuroticism, openness to experience and emotion-focused coping strategies as the strongest predictor of academic self-handicapping. Considering the role of personality traits and coping strategies of self-handicapping in students, It is proposed to measure education with a variety of different educational levels to bring the part to the psychological and personality assessment, students allocated to that.

1.دادفر، محبوبه؛ بوالهری، جعفر؛ ملکوتی، کاظم؛ بیان‌زاده، اکبر (1380). بررسی شیوع اختلالات وسواس. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 7 (1)، 32-27.

2.حیدری، محمود؛ خداپناهی، محمدکریم؛ دهقانی، محسن (1388).بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودناتوان‌سازی. مجله تحقیقات علوم‌رفتاری، 7 (2)، 106-97.

3.رئیسی، فاطمه (1383). بررسی عوامل مؤثر بر خودناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-83. شورای تحقیقات سازمان آموزشی‌و‌پرورش استان اصفهان.

4.عالی‌پور‌بیرگانی، سیروس؛ مکتبی، غلامحسین؛ شهنی‌ییلاق، منیجه؛ مفرد‌نژاد، ناهید (1390). رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی و مقایسۀ شیوه‌های فرزند‌پروری از‌لحاظِ متغیّر اخیر در دانش‌آموزان. مجلۀ دستاوردهای روان‌شناختی، 3 (2)، 154-135.

5.گروسی‌فرشی، میرتقی (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت، کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت. چاپ اول. تبریز: نشر جامعه‌پژوه و دانیال.

6.مانی، آرش (1383). بررسی رابطۀ طبقات دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی با احساس شادکامی بین دانشجویان دانشگاه تبریز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

7.موسوی، اکرم‌سادات (1388). مقایسۀ سبک‌های دلبستگی و مقابله‌‌ای در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد غیرِ مبتلا. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد بالینی، دانشگاه شیراز.

8.Alter, A. A; Forgas, J. P. (2006). On being happy but fearing failure: The effects of mood on self-handicapping strategies. Journal of Research in Personality, 40, 573-597.

9.Amirkhan, J. H; Risinger, R.T; Swickert, R.J. (1995). Extraversion: A “hidden” personality factor in coping? Journal of personality, 63, 189-212.

10.Bray, N.J; Braxton, J.M; Sullivan, A.S. (1999). The influence of stress-related coping strategies on college student departure decisions. Journal of College Student Development, 40: 645-655.

11.Berglas, S; Jones, E. E. (1978). Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success. Journal of Personality and Social Psychology, 36(4), 405-417.

12.Costa, P.T; McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

13.Debbie, J. et al. (2010). Association between qualify of life, coping styles, optimism, and anxiety and depression in pretreatment patients with head and cancer. Journal of Social and Clinical Psychology, 110-125.

14.Ferrari, J.R; Thompson, T. (2006). Impostor fears: Links with self-perfection concerns and self-handicapping behaviours, Personality and Individual Differences, 40(2), 341–352

15.Laidra, k; pullmanm, h; allik, j.r. (2007). Personality and intelligence as academic achivment, a cross-sectional study from elementary to secondary. Personality and individual difference,42, 441-451.

16.Nickel, R; Egle, U. T. (2006). Psychological defense styles, childhood adversities and psychopathology in adulthood. Child Abuse & Neglect. 30(2), 157-70.

17.Lazarus, R.S; Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Speinger.

18.Pearlin, L; Schooter, C. (2000). The structure of coping. Journal of Health and social behavior- vol: 19, 2-21.

19.Penley, J.A; Tomaka, J. (2002). Associations among the Big Five, Emotional Responses, and Coping with Acute Stress, Journal of Personality and Individual Difference, 32,1215-1228

20.Petar, c; snezana, s; dusanka, m. (2009). Personality trats, age and sex as predictors for self- handicapping tendency. Pychological,42(4),549-566.

21.Permiuzic, t; furnham, a. (2003). Personality predicts academic performanc: evidence from tow longitudinal university samples. Journal of research in personality, 37, 319-338.

22.Ramo, S. (2007). Life Stress, Coping and Co morbid Youth: An Examination of the Stress-Vulnerability Model for Substance relapses. 23.Journal of Psychoactive Drugs, 38 (3), 255- 262.

Ross, s; canada, k; rausch, m (2002). Self-handicapping and five factor model of personality: mediation between neuroticism and conscientiousness, personality and individual difference, 32, 1173-1184

24.Spielberger, C.D; Reherser, E.C. (2006).Psychological defense mechanisms, motivation and the use oftobacco. Personality and Individual Differences, 41, 1033-1043

25.Watson, D; Clark, L.A. (2005). On truits and temperament:General and specific factors of emotional experience and their relation to the five factor model. Journal of personality , 60, 441-476.

26.Zukerman, n; tsia, f.f. (2005). Costs of self-handicapping. Journal of personality 73(2), 411-442.

27.Zukerman, n; Kiefer, S.C; knee. (2006). Consequences of self- handicaapping: effects on copping performances and adjustment. Journal of personality and social psychology, 74, 1619-1628.