اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی دانش‌آموزان پسر اول متوسطۀ شهرستان قدس صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف از روش تحقیق شبه‌آزمایشی استفاده شده است. طرح تحقیق شامل پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعۀ این پژوهش شاملِ کلیۀ دانش‌آموزان پسر اول متوسطۀ شهرستان قدس است که در سال تحصیلی 1392-1391 مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه‌ای استفاده شد. قبل از هر‌چیز، از هر دو گروه پیش‌آزمون حمایت اجتماعی و شادکامی و بعد از پایان دوره در نیمسال دوم، پس‌آزمون گرفته شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، از شاخص‌های آمارِ توصیفی شاملِ «میانگین» و «انحراف معیار» و در بخش آمار استنباطی از روش «تحلیل کوواریانس چند متغیّری» استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از اثربخشی بیشتر یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش سخنرانی بر حمایت اجتماعی و شادکامی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the Cooperative learning on the social support and happiness

نویسندگان [English]

  • Afshin Bbamoradi 1
  • Azad Allah karami 2
  • Esmaeel Sadipour 3
چکیده [English]

The purpose of the current study was to investigate the effectiveness of the Cooperative learning on the social support and happiness in First-Grade High school students of Ghods town. This research is an applicative research and in order to reach the goal have used the semi-experimental method of research. The research plan was pretest-posttest with the experiment and control group. The statistical population comprised all First-Grade High school students of Ghods town in the school year 2012/2013. In order to select sample for survey the Cluster sampling method was used.First of all a pre-test of social support and happiness was given to both groups. Then, a post-test was given at the end of the study. Data were analyzed by descriptive statistic including mean and standard deviation and also inferential statistic including MANCOVA test. Research findings indicate cooperative learning more effective compared to the lecture on social support and happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Cooperative learning
  • Social Support
  • Happiness

1.آرگایل، مایکل (1383). روان‌شناسی شادی. (ترجمۀ فاطمه بهرامی؛ مسعود گوهری؛ حسن پالاهنگ؛ حمید نشاط‌دوست). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2001).

2.ابراهیمی‌قوام، صغری (1377). تعیین ضریب پایایی و همبستگی سه مفهوم حمایت اجتماعی، عزت نفس و مرجع کنترل بر روی دانشجویان و دانش‌آموزان تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

3.جویس، بروس؛ کالهون، امیلی؛ ویل، مارشا (1384). الگو‌های تدریس 2004. (ترجمۀ محمد‌رضا بهرنگی). تهران: انتشارات کمال تربیت. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2004).

4.حسینی، میمنت؛ داخته‌هارونی، محبوبه؛ یغمایی، فریده؛ علوی‌مجد، حمید. (1390). بررسی میزان همبستگی حمایت اجتماعی و سلامت سالمندان در مناطق منتخب شهر تهران. نشریة دانشکده پرستاری و مامایی. دورة 21، شمارة 73، 30-25.

5.زارع، محمد (1382). بررسی رابطۀ حمایت اجتماعی و سخت‌رویی با فرسودگی شغلی رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و رانندگان شرکت تاکسی‌رانی شهر تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

6.سماک امانی، محمدرضا(1385). شادی در اسلام، قم: نشر آموزش کشاورزی، دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی.

7.سیف، علی‌اکبر (1386). روان‌شناسی پرورشی نوین (روان‌شناسی آموزش و یادگیری). تهران: انتشارات دوران.

8.علی‌پور، احمد؛ نوربالا، احمد‌علی (1387). بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد. اندیشه و رفتار، شمارۀ 55، 338-323.

9.فلاتی، نگهدار (1380). بررسی رابطۀ حمایت اجتماعی با خودکارآمدی و عادت مطالعه در درس علوم و مقایسۀ آنها در دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی و نواحی چهارگانۀ شیراز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

10.قاسمی، افشان؛ عابدی، احمد؛ باغبان، ایرج (1388). اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریۀ امید اسنایدر بر میزان شادکامی سالمندان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، شمارۀ 41، 17-38.

11.قائدی، غلامحسین؛ یعقوبی، حمید (1387). بررسی رابطۀ بیا ابعاد حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر. مجلۀ ارمغان دانش، شمارۀ 50، 81-69.

12.قلتاش، عباس (1383). بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر پایۀ پنجم ابتدایی شهر کره‌ای در سال تحصیلی 1382-1383. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.

13.کدیور، مریم (1381). روان‌شناسی تربیتی. تهران: انتشارات سمت.

14.کشاورز، امیر؛ وفاییان، محبوبه (1386). بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر شادکامی. روان‌شناسی کاربردی، شمارۀ 2 (4)، 62-51.

15.یزدیان‌پور، ندا؛ یوسفی، علیرضا؛ حقانی، فریبا (1388). تأثیر آموزش به روش پروژه‌ای و مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سوم تجربی فولاد‌شهر در درس آمار و مدل‌سازی. دانش و پژوهش در علوم‌تربیتی- برنامه‌ریزی درسی، شمارۀ 22، 85-98.

 

16.Argyle, M; Martin; Lu, L. (1990). Testing F or S tress and H appiness: The role of the social and cognitive factors. In C.D. Spielberger & I.G. Sarason (Eds), stress and emotion, Washington, DC: Taylor & Francis.

17.Aziz, Z; Hossain, A. (2010). A comparison of cooperative learning and conventional teaching on students, achivement in secondary mathematics. Social and Behavioral, 9, 53-62.

18.Burchinal, R; Roberts, S. J; Rowely, S. A; Zeisel, S. A. (2007). Social risk and protection factor for african childrens academic achivement and adjust during the transsition to middle school. Journal of Development Psychology, 44, 272-286.

19.Cobb, S. (1976). Presidential address-1976. Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38, 300–314.

20.Collins, S. M. (2003). Attachment, social support andloneliness in later life. PhD dissertation, IowaState University.

21.Deluty, R. H. (1981). Assertiveness in children: some research considerations. Journal of clinical child psychology, 10, 149-159

22.Diener, E; Suh, E; Oishi, S. (1997). Recent finding on subjective Well-being. Journal of clinical psychology, 61(820), 27-56.

23.Erikson, K. (2003). Should happiness be our ultimate goal? Retrieved from <http://www.google./karlerksoneterprises.htm>.

24.Gaith, G. (2002). The relationship between cooperative learning, perception of social support And academic achivement. Journal of system, 30, 263-273.

25.Gholamali Lavasani, M; Afzali, L; Borhanzadeh, Sh; Afzali, F; Davoodi, M. (2011). The effect of cooperative learning on the social skills of first grade elementary school girls. Procedia social and Behavioral Sciences 15. 1802-1805

26.Gilman, R. (2001) "The relationship between life satisfaction, social interest,and frequency of extracurricular activities among adolescent students", Journalof Youth and Adolescence, Vol. 30, No. 6, 56-68.

27.Hills, P; Argyle, M;. (1998). Musical and relegius experiences and their relationship ti happiness. Personality and Individual Difference, 25, 91-102.

28.Hupcey, J. E. (1998). Social support: Assessing conceptual coherence. Qualitative Health Research, 8, 304-318.

29.Johnson, D. W; Johnson, R. T; Buckman, L. A; Richards, P. S. (2001). The effect of prolonged implementation of cooperative learning on social support within the classroom. The Journal of Psychologhy, 119(5), 405-411.

30.Johnson, D.W; Johnson, R. T. (2002). Learning together and alone: overview and metanalysis. Asia Pacific Journal of Education, 22, 95-105

31.Kashdan, t. (2004). The assessment of subjective Well-being (issues raised by the Oxford Happiness Questionnaive). Journal of personality and individual Differences, 36, 1225-1232.

32.Kocak, R. (2008). The effects of cooperative learning on psychologiacal  and social traits among undergradute students. Social Behavior & Personality: An International Journal, 36 (6), p771.

33.Lou Y., Abrami P. C., Spence J. C., Poulsen C., Chambers B., d’Apollonia S. (1996). Within-class grouping: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66, 423–458.

34.Masao, M (2011). Cooperative Learning for Fostering Knowledge Construction in Japanese High School, In: Comparative Education in Teacher Training, Education Policy, Social Inclusion, History of Education.9, 119-124

35.Meyers, D. G; Diener, E. (1997). The science of happiness. The psychological science, 31, 1.

36.Ozoco, v. (2007). Ethnic identity, perceived social support, coping strategies, university environment, cultural congruity, and resilience of Lanina/o college students.presented in partial fulfillment of the requirement for the degree Doctor of Philosophy, Ohio State University, Psychology, 2007. available at:

Schiffrin, H. H; Nelson, K. S. (2008). Stressed and happy? Investigating therelationship between happiness and perceived stress, J Happiness Stud DOI10.1007/s10902-008-9104-7.

Slavin, R. (1996). Research on cooperative learning and achievement: what we know, whatwe need to know. Contemporary Educational Psychology, 21, 43-69.