مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان مشروط و عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

چکیده

یکی از مشکلات عمده در سیستم‌های آموزشی، مشروط شدن دانشجویان در طول تحصیل است. با توجه به اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی، این مطالعه با هدف مقایسة باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان مشروط و عادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان انجام گرفت. به‌منظور بررسی این هدف، 268 دانشجو شامل 59 نفر از دانشجویان مشروط (39 پسر و 20 دختر) و 209 نفر از دانشجویان عادی (129 پسر و 80 دختر) مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از دو پرسش‌نامه‌ مشتمل بر پرسش‌نامة ویژگی‌های دموگرافیک و پرسش‌نامه‌ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) جمع‌آوری شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از روش آمار توصیفی و آزمون تی گروه‌های مستقل تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین دو گروه دانشجویان عادی و مشروط به‌لحاظ استفاده از راهبردهای خودتنظیمی یادگیری، تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ بدین معنی که دانشجویان عادی نسبت به دانشجویان مشروط بیشتر از راهبردهای خودتنظیمی یادگیری استفاده می‌کنند. افزون بر این، نتایج مطالعه نشان داد که بین دختران و پسران در استفاده از راهبردهای خودتنظیمی یادگیری، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین، مقایسة دانشجویان عادی و مشروط در مؤلفه‌های باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، ارزش‌گذاری درونی و اضطراب امتحان) بیانگر تفاوت دو گروه در این مؤلفه‌ها بود؛ اما تفاوت جنسیتی در مؤلفه‌های باورهای انگیزشی مشاهده نشد.یکی از مشکلات عمده در سیستم­های آموزشی، مشروط شدن دانشجویان در طول تحصیل است. با توجه به اهمیت شناسایی عوامل موثر بر افت تحصیلی، این مطالعه با هدف مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان مشروط و عادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان انجام گرفت. به منظور بررسی این هدف، 268 دانشجو شامل، 59 نفر از دانشجویان مشروط (39 پسر و 20 دختر ) و 209 نفر از دانشجویان عادی (129 پسر و  80 دختر ) مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه مشتمل بر پرسشنامه ویژگی­های دموگرافیک و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) جمع­آوری گردید. اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از روش آمار توصیفی و آزمون تی گروه­های مستقل تحلیل گردید. یافته­ها نشان داد که بین دو گروه دانشجویان عادی و مشروط به لحاظ استفاده از راهبردهای خودتنظیمی یادگیری تفاوت معنی­داری وجود دارد. بدین معنی که دانشجویان عادی نسبت به دانشجویان مشروط بیشتر از راهبردهای خودتنظیمی یادگیری استفاده می­کنند.  افزون بر این، نتایج مطالعه نشان داد که بین دختران و پسران در استفاده از راهبردهای خودتنظیمی یادگیری تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین مقایسه دانشجویان عادی و مشروط در مولفه­های باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، ارزش­گذاری درونی و اضطراب امتحان) بیانگر تفاوت دو گروه در این مولفه‌ها بود. اما تفاوت جنسیتی در مولفه­های باورهای انگیزشی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Motivational Beliefs and Self-regulating Learning Strategies among Normal and Probation Students

نویسندگان [English]

  • Soghra Ostovar 1
  • Masood Abedi 2
چکیده [English]

One of the major problems in educational systems is students' probation during their course of study. With regard to the importance of identifying factors affecting on the probation, this study was performed to determine the status of use self-regulating learning in normal and probation students of Islamic Azad University Sepidan Branch.
In order to achieve this goal, 268 students were selected that included 59 probation students (39 male, 20 female) and 209 normal students (129 male, 80 female). Data was gathered by two questionnaires including demographic characteristics questionnaire and Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich & DeGroot, 1990). Independent sample t-tests were performed to identify the presence of significant differences in the scale scores at group level. The analyses of data showed that, normal students reported significantly higher scores for cognitive and meta-cognitive strategies compared to the probation group of students. The same group also reported higher scores for, motivational beliefs, which is more of a surface strategy. But, no significant difference was found among girls and boys in motivational components and self-regulated learning strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational decline
  • Probation
  • Self-regulating Learning strategies
  • motivational beliefs

. البرزی، شهلا؛ سامانی، سیامک (1378). بررسی و مقایسة باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی برای یادگیری در میان دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. صص 18-3.

2. البرزی، شهلا؛ سیف، دیبا (1381). بررسی رابطة باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و برخی عوامل جمعیتی با پیشرفت تحصیلی گروهی از دانشجویان علوم انسانی در درس آمار. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره نوزدهم. شمارة اول. (پیاپی 37). صص.73-82.

3. بابا‌نژاد‌قصاب،حسن (1375).بررسیومقایسةشیوه‌هایرایجمطالعهو اثرآندرپیشرفتتحصیلیدانش‌آموزانمتوسطةشهرستانبابل. پایاننامةکارشناسیارشد.دانشکدهروانشناسیوعلومتربیتی.دانشگاه علامهطباطبایی.

4. تقرّبی، زهرا؛ فخاریان، اسماعیل؛ میرحسینی، فخرالسادات؛ رسولی‌نژاد، اصغر؛ اکبری، حسین؛ عاملی، حسین (1388). عوامل مرتبط با وقوع مشروطی در دانش‌آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. شمارة 9 (1) صص 21-29.

5. تشکر، بهرام (۱۳۷۷). بررسی رابطة نگرش‌های فرزندپروری، الگوی شخصیتی A، کمال‌گرایی و جزم‌گرایی والدین با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان آباده. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.

6. صالحی، محمد؛ عنایتی، ترانه (1387). تأثیر ویژگی‌های فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه‌های ده‌گانة راهبردهای یادگیری و مطالعه وین اشتاین. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. شمارة 19. صص 23-45.

7. صمدی، معصومه (1383). بررسی خودتنظیمی یادگیری دانش‌آموزان و والدین: مطالعة نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی. مجلة روان‌شناسی و علوم تربیتی. سال 34. شمارة 1. صص 175-157.

8. ضیا‌حسینی، سید‌محمد؛ صالحی، محمد (1386). بررسی رابطة بین انگیزه و راهبردهای یادگیری زبان. ویژه‌نامة پژوهش زبان‌های خارجی. شمارة 41. صص 108-85.

9.عارفی، مژگان (1387). مقایسة خودگردانی دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان و عادی و نقش پیش‌بینی‌کنندگی ابعاد خودگردانی برای عملکرد تحصیلی. دانش و پژوهش در علوم تربیتی. شمارة 17 و 18. صص 98-75.

10. قدم‌پور، عزت‌اله؛ سرمد، زهره (1382). نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک‌طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مجلة روانشناسی. سال 7. شمارة 2. صص 126-112.

11. کجباف،محمدباقر؛مولوی،حسین؛ شیرازی،علیرضا (1382). بررسیرابطةباورهایانگیزشیو راهبردهاییادگیریخودتنظیمیباعملکردتحصیلی دانش‌آموزاندبیرستانی.فصلنامةتازه‌هایعلوم شناختی.سال 5.شمارة1. صص 33-27.

12.Amstien RL.(1980). The student, the family, the university and the transition to adulthood. Adolescent Psychiatry.  8:160-72.

13.Anderman, E.M., & Young, A.J.(1994). Motivation and strategy use in science: Individual differences and classroom effects. Journal of Research in Science Teaching,31, 811-831.

14.Bembenutty, Hefer, (2008).Self-Regulation of Learning and Academic Delay of Gratification: Gender and Ethnic Differences among College Students, Journal of Advanced Academics, v18 n4 p586-616.

15.Dembo, M.H., & Eaton, M.J. (2000). Self-regulation of academic learning in middle level schools. The Elementary School Journal, 100, 473–490.

16.Dignath,C.,Buetner,G.,& Langfledt,H.P.(2008).How can primary school students learn self-regulated learning strategies programmes. Educational Research review,3,1-29.

17.Farhadi, A, Javaheri, F,& Gholami, YB, (2005). Effective factors on student academic attrition in Lorestan University of Medical Science. Journal of Medical Education. 8(1): 33-7. [In Persian].

18.Kenny M. (1990). College seniors' perceptions of parental attachments: The value and stability of family ties. Journal of college student development 31(1):39-49.

19..Latifian, M. (1998). The relationship between motivation, Self – regulation learning strategies and student achievement across the curriculum. Doctoral Dissertation : Macqurie University.

20..Linn, M., & Hyde, J.(1989). Gender, mathematics, and science.  Educational Researcher, 18(8), 17-27.

21..Montague,M.(2008).Self-regulation strategies to improve mathematical problem solving for students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly,31, 37-46.

22..Motlagh, M, Elhampour, H, Shakurnia (2008). A. Factors affecting students' academic failure in ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2005. Iranian Journal of Medical Education 2008; 8(1): 91-9.

23..Ostovar, S, Khayyer, M, (2004). Relations of motivational beliefs and self-regulated learning outcomes for Iranian college students. . Psychological Reports, 2004, 94, 1202-1204.

24. Peterson, J. (2000). A  follow up study of one group a achievers and under achievers four years after high school graduation. Roper Review; 22(4): 217-24.

25.Pintrich, P.R & DeGroot, E.V, (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance, Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.

26.Pintrich,p.R.,& Schunk, D.H.(2002).Motivation and Education, Theory ,Research.. Journal of Educational Research,14,123-141.

27.Pintrich,P.R.(2004). A conceptual framework for assessing student motivation and self-regulation learning in college students. Education Psychology Review,16,385-407.

28.Raheb, Gh. (2010). A model for improving learning motivation. University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, 13-62.

29.Saber Firoozi, M., Panjeh Shahin , MR., Mosavi Nasab, R. (2000). Causes of drop out students in Shiraz University of medical sciences education. Tehran University Medical Sciences, Journal Special 4th National Conference on Medical Education 2000, P: 107.

30.Schunk, D. H. (1996). Goal and self-evaluative influences during children's cognitive skill learning. American Educational Research Journal, 33, 359-382.

31.Stipek, Deborah, J, (2002). Motivation to learn: From theory to practice (4th ed.), Boston, Allyn & Bacon .

32.Unesco.(1984). Wastage in the world between 1970- 980.paris:unesco.

33.Zimmerman, B. J., & Kitsantas, A. (1999). Acquiring writing revision skill: Shifting from process to outcome self-regulatory goals. Journal of Educational Psychology, 91, 1–10.