بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سخت‌ رویی مرتبط با مدرسه در دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سخت‌رویی مرتبط با مدرسه(SHRS)  در دانش‌آموزان دبیرستانی ساوه بود. پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس دولتی ساوه در سال تحصیلی 92-1391 بود. نمونه پژوهش شامل 360 دانش‌آموز دبیرستانی بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس سخت‌رویی مرتبط با مدرسه، مقیاس سخت‌رویی اهواز و فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS)  بود. تحلیل عاملی اکتشافی یک مدل اندازه‌گیری سه عاملی(سه عامل کنترل، تعهد و مبارزه‌طلبی) را نشان داد که در تحلیل عاملی تاییدی تایید شد. ضریب آلفای کرونباخ برای عامل‌ها و کل مقیاس دامنه‌ای از77/0 تا 89/0 داشت. ضریب پایایی بازآزمایی SRHSپس از 4 هفته برای کل مقیاس معنادار بود (01/0 p<). نتایج مربوط به بررسی روایی همگرا و واگرای مقیاس نشان داد کلیه خرده‌مقیاس‌ها و همچنین کل مقیاس سخت‌رویی مرتبط با مدرسه رابطه مثبت و معناداری با مقیاس سخت‌رویی اهواز(01/0p<) و رابطه منفی و معناداری با فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس داشت(01/0 p<). در مجموع پژوهش حاضر نشان داد مقیاس سخت‌رویی مرتبط با مدرسه و خرده مقیاس‌های آن از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است و می‌توان از آن  برای ارزیابی میزان جسارت دانش آموزان در موقعیت های دشوار تحصیلی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of ....

نویسندگان [English]

  • Nona Taghavi 1
  • Fateme Shaterian Mohammadi 2
  • Azade Faraghdani 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the psychometric properties of School Related Hardiness Scale (SRHS) in Save’s High School Students. The research method was descriptive. Statistical population was containing all of Save’s governmental high school students in 2012-2013 academic years. Sample of research was consisted of 360students of high schools who were selected using stratified random sampling. Assessment instruments consisted of School Related Hardiness Scale, Ahwaz Hardiness Scale, and short form of Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Exploratory factor analysis showed a tree factor measurement model (tree factor of control, commitment, and challenge) that confirmed by confirmatory factor analysis. Cranach’s alpha coefficient for all of factors and total scale of SRHS was ranged from 0/77 to 0/89. Test-retest reliability coefficients of SRHS after 4 weeks were significant for total scale (P<0/01). The results of Convergent and divergent validity showed that SRHS and its subscales had positive significant relationships with Ahwaz Hardiness Scale (P<0/01) and these had negative significant relationships with Depression Anxiety Stress Scale (P<0/01). Overall, the study indicated that school-related hardiness scale and subscales have adequate reliability and validity and it can be used to assess the students' courage in difficult academic situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric Properties
  • Factor Analysis
  • reliability
  • validity
  • School Related Hardiness Scale (SRHS) مقدمه

پرواز، راعد؛ دلاور، علی؛ دُرتاج، فرییرز (1390). ساخت و استاندارد کردن مقیاس خشم چند بُعدی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلان غرب در سال تحصیلی 1387-1386. اندازه‌گیری تربیتی، 5 (2)، صص 66-41.

سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام (1386). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی. مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 26، (3)، صص 77-65.

شوماخر، رندی ال؛ لومکس، ریچارد‌جی (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادلۀ ساختاری. (ترجمه وحید قاسمی). تهران: جامعه‌شناسان. (سال انتشار به زبان اصلی: 2004).

شریفی، حسن پاشا؛ شریفی، نسترن (1391). اصول روانسنجی و روان آزمایی. رشد: تهران.

صاحبی، علی؛ اصغری، محمد جواد؛ سالاری، راضیه‌سادات (1384). اعتباریابی مقیاس افسردگی، اضطراب، تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 1(4)، صص 310-299.

عسگری، پرویز؛ همایی، رضوان (1388). رابطۀ فشارزاهای روانی و سخت‌رویی روان‌شناختی با سلامت روان دانش‌آموزان دختر. یافته‌های نو در روان‌شناسی. 4 (12). صص 109-95.

کاویانی، حسین؛ پورناصح، مهرانگیز؛ صیاد‌لو، سعید؛ محمدی، محمدرضا (1386). اثربخشی آموزش کنترل استرس در کاهش اضطراب و افسردگی شرکت‌کنندگان در کلاس کنکور. مجلۀ تازه‌های علوم شناختی. 9 (2). صص 68-61.

کرمعلیان، علی (1372). بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحانات در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهر اصفهان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

کیامرثی، آذر (1376). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سخت‌روی روان‌شناختی و بررسی رابطة آن با تیپ شخصیتی الف، عزت نفس، شکایات جسمانی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

 

Benishek, L. A., Feldman, J. M., Shipon, R., Mecham, S. D., & Lopez, F. G. (2005). Development and evaluation of the revised academic hardiness scale. Journal of Career Assessment, 13, 59-76.

Benishek, L.,& Lopez, F.(2001). Development and initial validation ofacademic hardiness scale. Journal of Career Assessment, 9, 333–352.

Creed, A., Conlon, E. G., & Dhaliwal, K. (2013). Revisiting the Academic Hardiness Scale: Revision and Revalidation. Journal of Career Assessmen, 21(4)537-554.

Cole, M. S., Field, H. S., & Harris, S. G. (2004). Student Learning Motivation and Psychological Hardiness: Interactive Effects on Students’ Reactions to a Management Class. Academy of Management Learning and Education, 3 (1), 64-85.

Kobasa, S. C. (1982). Commitment and coping in stress resistance among lawyers. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 707-717.

Kamtsios, S., & Karagianoppoulou, E. (2013). Conceptualizing students’ academic hardiness dimensions. European Journal of Psychology of Education, 28, 807-823.

Lifton, D.,Seay,S ., &Bushke, A. (2000). Can student hardiness serve as an indicator of likely persistence to graduation? Baseline results from alongitudinal study. Academic Exchange Quarterly, Summer,73–81.

Maddi, S. R. (2002). The story of hardiness: Twenty years of theorizing, research, and practice. Consulting Psychology Journal, 54, 173-185.

Maddi, S. R., Harvey, R. H., Kobasa, D. M., Fazel, M., & Resurreccion, N. (2009). The personality construct of hardiness. Journal of Humanistic Psychology, 49,292–305.

Maddi, S. R., Harvey, R.H., Kobasa, D. M., Lu, J. L., Persico, M., & Brow, M. (2006). The personality construct of hardiness, III: Relationships with repression, innovativeness, authoritarianism, and personality. Journal of Personality, 74, 575-597.

Mwmwenda, T. (1993). Gender difference in test anxiety among south African university students. Perceptual and Motor Skills , 76, 554-560.

Pascoe, E. A., & Smart Richman, L. (2008). Discrimination and health: A meta-analytic review. Psychological Bulleten, 135, 531-554.

Sanchez-Marin, M., Rejano-Infante, E., & Rodriguez-Troyano, Y. (2001). Personality and academic productivity in the university student. Social Behavior and Personality, 29,299–305.