اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ساری

2 استادیارگروه روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش ، تعیین اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان ابتدایی بود. روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان نکا بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 30 دانش آموز دارای مشکلات خواندن ، پس ازاجرای آزمون های تشخیصی انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش ویک گروه گواه جایگزین شدند. پس ازاجرای پیش آزمون ، گروه آزمایش به مدت 6 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش راهبردهای خودتنظیمی قرارگرفت اما گروه گواه آموزشی ندیدند. پس ازآن آزمون پیشرفت تحصیلی درگروه های مذکوراجرا شد، وپس ازگذشت دوماه ازآموزش، سپس آزمون پیشرفت تحصیلی (آزمون پی گیری) اجرا شد.داده ها با روش آماری تحلیل اندازه های مکرر و تحلیل کواریانس انجام شد.یافته ها نشان داد که پس ازآموزش بین پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی و گروه گواه تفاوت معناداری مشاهده شده است .نتیجه گیری: اولاً راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درجهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارسا خوان ابتدایی موثر بود، وثانیاً کاربرد این راهبردها موجب پایداری آموخته ها(پس از گذشت 2 ماه) در این گروه از دانش آموزان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Instruction Self-Regulation Strategies on Dyslexia Students’ Academic achievement

نویسندگان [English]

  • Seyede Nafise Bagheri 1
  • Mohammad Ali Mohammadi Far 2
  • Gelin MehdiNejad Gorji 3
چکیده [English]

Aims: One of the influence factors of Dyslexia’s students are self- regulation and Academic achievement.The aim of this study was to determine the effectiveness of academic self –regulation strategies in dyslexic students Academic achievement in third primary school.
Methods: An experimental method using pre – test and post –test with control group was employed. The statistical population consisted of third grade primary school students in Neka. 30 students with reading disorder (Dyslexia) were identified through relevant tests. Using multiple stage cluster sampling they were randomly divided into groups. (One experimental group and one control group). After performing pretests in both groups the experimental group received Self –regulation strategies instruction for 6 sessions of 45 minutes but the control group didn't receive any instruction. The Academic achievement post –test was administered in both groups and after two months of instruction Academic achievement post – test was administered. Data was analyzed using repeated measurement analysis.
Findings: Data analysis indicated that after instruction the anxiety of experimental group comparing with control group decreased significantly.
Conclusion:In one hand   instruction self-regulation strategies was effective on  improvement of   primary dyslexic students' Academic achievement and on the other hand,  using  these strategies caused learning permanency in this group(after 2 months).

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement
  • Dyslexia’s students
  • Self- regulation strategies