رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار روانشناسی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف پژوهش، بررسی رابطۀ باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی (متوسطه اول) شهر اردبیل بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش، 75 دانش‌آموز به صورت تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران، مقیاس انگیزۀ پیشرفت (AMQ) هرمنس و مقیاس اضطراب امتحان اهواز استفاده شد. معدل کل دانش‌آموزان در ترم قبلی نیز به عنوان شاخص برای اندازه‌گیری عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. تحلیل چند متغیری رگرسیون نشان داد، متغیرهای انگیزش تحصیلی (001/0> P)، خودکارآمدی (001/0> P) و اضطراب آزمون (05/0> P) به‌ترتیب پیش‌بین‌های معناداری برای عملکرد تحصیلی هستند. همچنین بین خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی و اضطراب آزمون ضریب همبستگی معناداری به‌دست آمد. به نظر محققان شایسته است معلمان و مربیان با فراهم آوردن شرایط مناسب برای افزایش انگیزش تحصیلی، رشد خودکارآمدی و تنظیم اضطراب آزمون به دانش‌آموزان فرصت بیشتری برای یادگیری فراهم آورند. همچنین توانمندسازی مشاورین مدارس در جهت تشخیص و ارائه خدمات روان‌شناختی از اهمیت اساسی برخوردار است. بنابراین نتایج حاصل می­تواند تلویحات مهمی در زمینۀ آموزش و خدمات مشاوره­ای دانش‌آموزان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Motivational Beliefs (Self-efficacy, Academic Motivation, Test Anxiety) with Academic Performance

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Ghadampour 1
  • Hassan Ali Viskarami 1
  • Roghayeh Allaee Kharaem 2
چکیده [English]

This research was aimed to investigate the relationship between motivational beliefs (self-efficacy, motivation, test anxiety) with middle school students' academic performance in Ardabil province. This research is a correlation study. In this study, 75 students were randomly selected. General self-efficacy questionnaire of Scharer and et al., achievement motivation questionnaire (AMQ) of Hermans, and Ahvaz test anxiety inventory were used for data collection. The students' average scores in the previous semester were considered as an index for academic performance. Multivariate regression analysis showed that academic motivation variables (P<0.001), efficacy (P<0.001) and test anxiety (P<0.05) are significant predictors of academic performance. Also, there are significant correlation between self-efficacy, motivation and test anxiety. To qualify, teachers and trainers should provide the right conditions for increasing academic motivation, self-efficacy, and setting test anxiety to more opportunities for students' learning. In addition, empowerment of school counselors for identifying and providing psychological services is essential. Therefore, these results could have important impacts on training and consulting services for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational beliefs
  • self-efficacy
  • Motivation
  • Test anxiety
  • Academic Performance