اثربخشی آموزش راهبردهای سازماندهی و خودآموزی بر کاهش مشکلات درسی دانش آموزان با اختلالات یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 مرکز مشاوره روانشناسی باران، گرگان، ایران

3 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

ین پژوهش به منظور اثر بخشی آموزش راهبردهای سازماندهی و خودآموزی بر کاهش مشکلات درسی دانش آموزان با اختلالات یادگیری انجام شده است. روش پژوهش آزمایشی با طرح گسترش یافته می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه های سوم و چهارم دبستان مراجعه کننده به مرکز اختلالات یادگیری شکوفای گرگان در سال تحصیلی 93-92 می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر انتخاب شدند، و بطور تصادفی به چهار گروه،دو گروه بعنوان گروه آزمایش و کنترل در طرح اول و دو گروه هم بعنوان گروه آزمایش و کنترل در طرح دوم جایگماری شدند .در طرح اول، راهبرد سازماندهی طی 8 جلسه و در طرح دوم، راهبرد خودآموزی را در طی 8 جلسه 45 دقیقه ای به مدت 4 هفته آموزش دیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته «سازماندهی» و «خودآموزی» بود. با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس یک متغیره ، گروهها مقایسه شدند.نتایج نشان داد ، هم راهبرد سازماندهی و هم راهبرد خود آموزی بر کاهش مشکلات درسی دانش آموزان دبستانی با اختلالات یادگیری تأثیر معناداری دارد.و بین این دو روش تفاوت معناداری وجود ندارد.بنابراین استفاده از آموزش روش های شناختی بر افزایش توانایی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری تاثیر معنا داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Compare effectiveness of teaching organizational and self – instruction strategies on reducing educational problems of students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Hossein Jenaabadi 1
  • Mohammad Meshkani 2
  • Ghorban Ebadi nia 3
چکیده [English]

The present study aims to Compare effectiveness of teaching organizational and self – instruction strategies on reducing educational problems of students with learning disabilities. The statistical population of this research is comprised of all the students with learning disabilities referred to Shokufa Center for Training & Rehabilitation of Learning disability of Gorgan. Using simple random sampling, 60 individuals were selected and randomly into four groups, two experimental and control groups in the plan as well as the experimental and control groups in both the first and second plan were embedded. In the first plan, organizational strategy, and the second plan, the self – instruction strategies during 8 sessions, 45-minute, during four weeks of training. Experimental method with pre-test and post-test control group is. Data collection questionnaire “organizational “and “self- instructional" strategy respectively. Using analysis of covariance, groups were compared. The results showed that the strategy of the organization and self- instructional strategy of reducing homework booklet elementary school students with learning disabilities have a significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational strategy
  • self- instructional strategy
  • students with learning disabilities
  • schoolwork