نقش خوددلسوزی در پیش بینی استرس تحصیلی دانشجویان: با واسطه گری انگیزش درونی و بیرونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی نقش خوددلسوزی و انگیزش‌های درونی و بیرونی در استرس تحصیلی دانشجویان انجام شده است. روش پژوهش این مطالعه همبستگی بود. در این راستا پژوهش روی 558 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد در سال تحصیلی93-1392 که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌شده بودند، انجام گرفت. ابزارهای گردآوری شامل چک لیست جمعیت شناختی، پرسشنامه‌های جهت‌گیری اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور (2001)، مقیاس خوددلسوزی نف (2003) و مقیاس استرس تحصیلی کوهن و فرایزر (1986) بود. به منظور اندازه‌گیری همگنی واریانس‌ها و غربالگری مقادیر و داده‌های پرت از راهبرد فاصله مهالانوبیس و روش آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. ماتریس همبستگی متغیرهای نشان داد: بین انگیزش‌های درونی و خوددلسوزی با استرس تحصیلی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که خوددلسوزی نقش معناداری در پیش‌بینی انگیزش درونی دانشجویان دارد و انگیزش درونی نقش واسطه‌گری معناداری بین خوددلسوزی و استرس تحصیلی دانشجویان ایفا می‌کند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت با افزایش خوددلسوزی و برخورداری از انگیزش درونی، استرس تحصیلی به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of self-compassion and academic stress: Mediated intrinsic and extrinsic motivation.

نویسندگان [English]

  • Bahman Kord
  • Hasan Pashasharifi
چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the role of self-compassion, intrinsic, and extrinsic motivation in predicting academic stress among college students. Research method was correlation. This study was conducted based on 558 students selected from Mahabad Islamic Azad University during 2012-13 academic years using random simple sampling. Measurement tools included a demographic checklist, self-compassion (Neef, 2003), achievement goals-orientation questionnaire (Elliot, & Mcgregor, 2001) and students’ academic stress (Kohn, & Frazer, 1986). To measure variance homogeneity and outliers’ data, mahalanobis distance strategy, correlation matrix and regression analyses were administrated. Correlation matrix indicated that correlation between variables of intrinsic motivation and self-compassion with academic stress had negative significant correlation; that is, findings demonstrated that self-compassion played a significant role in predicting students’ internal motivation; as well as intrinsic motivation played a significant mediate role between self-compassion and academic stress. Consequently, the increase of self-compassion and intrinsic motivation exerted a significant effect on reducing academic stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-compassion
  • intrinsic and extrinsic motivation
  • academic stress