مقایسه عادات مطالعه، خودکارآمدی و تعلل‌ورزی میان دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد تبریز

3 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

بهبود و توسعه عملکرد تحصیلی فراگیران یکی از اهداف اصلی مراکز آموزشی می¬باشد. نحوه¬ی استفاده از زمان و همچنین عادات مطالعه در دانش¬آموزان متفاوت است که این خود یکی از دلایل برتری آنها در تحصیل می¬باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه عادات مطالعه، خودکارآمدی و تعلل¬ورزی در دانش¬آموزان مدارس تیزهوش و عادی دوره متوسطه شهر اردبیل بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش¬آموزان تیزهوش و عادی متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 91-1390 می¬باشد. نمونه پژوهش به حجم 50 نفر (25 دانش¬آموز تیزهوش و 25 دانش¬آموز عادی) به صورت نمونه¬گیری تصادفی چند ¬مرحله¬ای انتخاب شد و برای جمع¬آوری¬ داده¬ها از پرسشنامه عادات مطالعه PSSHI))، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران و پرسشنامه تعلل¬ورزی لای استفاده شده است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه¬ای بوده و برای تجزیه و تحلیل¬داده از تحلیل واریانس چند¬متغیری (مانوا) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان¬ داد که بین دانش¬آموزان عادی و تیزهوش در سه مؤلفه از مؤلفه¬های عادات مطالعه یعنی حافظه، برگزاری امتحانات، تندرستی و کل عادات مطالعه و همچنین تعلل¬ورزی تفاوت معنی¬دار وجود دارد. اما از لحاظ خودکارآمدی بین دانش¬آموزان تفاوت معناداری وجود نداشت. بر اساس نتایج این پژوهش به نظر می¬رسد که دانش¬آموزان تیزهوش از وقتشان به بهترین وجه استفاده می¬کنند و از تعلل¬ورزی کمتر و تلاش بیشتری در رسیدن به اهدافشان برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study habits, self-efficacy and procrastination among gifted students and normal

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani 1
  • Hanie Gholam Zade 2
  • H amid Reza Dehghan 3
1 Faculty Member of Mohaghegh Ardabili University
3 M.A from Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Develop learners academic performance is one of the main objectives of the training centers. How to use time and study habits of the students varied that is one of the reasons for their preference. The aim of present study was a comparison study habits, self- efficacy and procrastination in gifted and normal student's high schools of Ardabil city. Methods: The study sample included all gifted and a normal student in junior high schools of Ardabil is the 91-1390 school year. The sample size of 50 patients (25 gifted and 25 normal) a random sample multi-step was chosen. To collect data from a questionnaire study habits (PSSHI), self-efficacy Scherrer et and procrastination lay is used. Method of causal-comparative of data for analysis and multivariate analysis of variance (MANOVA) was used. Results showed that there are significant differences between normal and gifted students in the three components of the components of the reading habits of memory, exams, health and general study habits and procrastination. But there was no significant difference in efficacy between students. The results of this study it appears that gifted students the best use of their time and reached their goals delays are making fewer and more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • study habits
  • self-efficacy
  • Procrastination