روابط ساختاری میان خودپنداره و باورهای فراشناخت با یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر رشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی- استاد حق التدریس دانشگاه پیام نور مرکز رودسر- رواندرمانگر کلینیک اعصاب و روان


عنوان مقاله [English]

title

نویسندگان [English]

  • zahra medani 1
  • mahshid sharifi 2