رابطه باورهای ضمنی هوشی با تعلل‌ورزی دانشجویان و نقش میانجی خودتنظیمی‌ یادگیری

نویسندگان

1 * دانشجوی دکترا

2 استادیار دانشگاه تبریز

3 دانشیار دانشگاه تبریز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation of Implicit Beliefs of Intelligence with Procrastination by Mediating Self-regulation of Learning

نویسندگان [English]

 • ayatolla fathi 1
 • rahim badri gorgari 2
 • mansoor birami 3
چکیده [English]

Abstract
Procrastination in academic community is more common, and can lead
to stress and mental illness. Experimental and theoretical foundations of
procrastination are less than another psychological constructs. With respect
to importance of this subject the aim of this study was to determine the
relationship between implicit beliefs of intelligence and Procrastination
with mediating self-regulation of learning in graduate students of Tabriz
University. The method is based on the table of Morgan sample size. 302
students were selected as a sample size and completed the procrastination.
Path analysis with AMOS software was used to analyze the data. The
results showed that 0.11of procrastination was predicted by variables in
model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Procrastination
 • Implicit beliefs of intelligence
 • controlled Self-regulation
 • Autonomous self Regulation

منابع

 1. بدری گرگری، رحیم و حسینی، فریبا. (1390). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری با تعلل‌ورزی دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه تازه‌ها و پژوهشهای مشاوره. شماره 36، 111-126.
 2. جوکار، بهرام و دلاورپور، محمد آقا. (1386). رابطه تعلل‌ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. اندیشه‌های نوین تربیتی. 3، 61-80..
 3. خوشبخت، فریبا و خیر، محمد. (1384). بررسی الگوی انگیزش ریاضی دانش آموزان ابتدایی. مجله روانشناسی. 33، 80-67.
 4. رستگار، احمد؛ قربان جهرمی، رضا و مظلومیان، سعید. (1390). رابطه باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در دانش آموزان دبیرستانی. مجله روانشناسی. شماره 15، 90-103.