تعداد مقالات: 278
26. پیش‌بینی سازگاری دانشجویان با دانشگاه بر‌اساس ویژگی‌های شخصیتی و هدف‌گرایی

دوره 14، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 1-36

منیژه احیا کننده؛ فریده یوسفی؛ فرهاد خرمائی


27. بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در بین دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد تفکیکی

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 1-28

مهدی ابوالقاسمی؛ حسین زینلی پور؛ علی اکبر شیخی فینی؛ علیرضا عصاره


28. رابطة حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری شناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی

دوره 14، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 1-20

مرتضی امیدیان؛ زهرا عبداللهی طزرجان؛ مهدی رحیمی


29. رابطة هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای حرمت خود و حمایت اجتماعی

دوره 15، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 1-28

عمادالدین احراری؛ محمود نجفی؛ محمد علی محمدی فر


31. بررسی نقش مهارت‌های اجتماعی و جوّ خانواده در حل مسألۀ اجتماعی: نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی

دوره 15، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-34

محبوبه البرزی؛ عبدالرحمن انباری؛ فریبا خوشبخت


34. پیش بینی بلوغ عاطفی بر اساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین در دانش آموزان دختر

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-26

رضا جعفری هرندی؛ سیده فاطمه رجایی موسوی


35. نقش سبکهای فرزندپروری مادران دربلوغ اجتماعی نوجوانان (تیزهوش،اهسته گام وابتدایی)

دوره 8، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 23-41

مجید پاکدامن؛ احمد خامسان؛ فخرالسادات براتی


37. تأثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی بزرگسالان

دوره 7، شماره 12، بهار 1389، صفحه 23-46

نسرم شایان؛ مهناز اخوان تفتی؛ حسن عشایری


38. مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش‌از دبستان: یک مقایسه جمعیت‌شناختی

دوره 7، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 27-44

پریرخ دادستان؛ علی عسگری؛ سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات


40. خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

دوره 6، شماره 9، تابستان 1388، صفحه 13-28

حسین زینلی پور؛ اقبال زارعی؛ زهره زندی نیا


41. عوامل مؤثر بر توانمند سازی مدیران مدارس

دوره 5، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 23-38

سعید رجایی پور؛ احمد شعبانی؛ محمد نیاز پور زیلایی


43. بررسی جو سازمانی حاکم برمدارس متوسطه

دوره 4، شماره 6، بهار 1386، صفحه 21-38

عبدالوهاب پورقاز؛ نور محمد یعقوبی؛ عالمه کیخا


44. نگرش و رفتار دینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 15-34

سیدحمیدرضا علوی


45. بررسی تحول مفهوم فضای اقلیدسی در دانش آموزان ناشنوا و شنوا

دوره 3، شماره 4، بهار 1385، صفحه 15-30

پری رخ دادستان؛ عزت الله احمدی


49. بررسی تطبیقی ویژگی ها و روابط معلم و شاگرد از دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس

دوره 8، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 21-56

ابوسعید داورپناه؛ سید حمیدرضا علوی؛ عباسعلی رستمی نسب


50. نقش کیفیت تدریس اساتید و مؤلفه‌های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت‌ها و چالش‌های برنامه درسی در آموزش عالی

دوره 9، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 18-36

حمیده پاکمهر؛ حسین جعفری ثانی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی