نویسنده = ابولقاسم فرهنگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 1-14

سعید رجایی پور؛ تقی آقاحسینی؛ ابولقاسم فرهنگ