نویسنده = تقی آقاحسینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی راههای بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 27-36

سعید رجائی پور؛ ابوالقاسم فرهنگ؛ تقی آقاحسینی؛ حسن قلاوندی


2. بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 1-14

سعید رجایی پور؛ تقی آقاحسینی؛ ابولقاسم فرهنگ