نویسنده = علی یزدخواستی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رهبری

دوره 6، شماره 9، تابستان 1388، صفحه 113-126

علی یزدخواستی


2. بررسی رابطة ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران و نگرش معاونین شان نسبت به عملکرد آنها

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 109-118

علی یزدخواستی؛ فهیمه رضایی کیا