نویسنده = محمدسجاد صیدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس والدگری و مشکلات رفتاری فرزندان

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 131-154

محمدسجاد صیدی؛ خدیجه رضایی؛ ستاره حسینی شورابه