نویسنده = علیرضا حیدرزادگان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش

دوره 16، شماره 33، بهار 1398، صفحه 171-198

طاهره هاشم نژاد؛ مسعود خنجرخانی؛ علیرضا حیدرزادگان