نویسنده = علی خدائی
تعداد مقالات: 1
1. تنیدگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

دوره 10، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 41-66

علیرضا آقا یوسفی؛ علی خدائی؛ امید شکری