نویسنده = مهناز مهرابی زاده
تعداد مقالات: 2
2. ساخت و اعتبار یابی مقیاس اندازه گیری الگوی سخت تربیتی والدین

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 97-116

یوسف پیرموردی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یوسفعلی عطاری