تعداد مقالات: 307
252. رابطه بین تجربه شیفتگی(فلو) و نیروهای انگیزشی در دانش آموزان

دوره 15، شماره 29، بهار 1397، صفحه 177-208

فریبا فقیهی؛ افسانه مرزیه؛ حسین جناآبادی


256. رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور

دوره 16، شماره 33، بهار 1398، صفحه 137-156

عصمت مهریان؛ حسین جناآبادی؛ عبدالوهاب پورقاز


258. اثربخشی آموزش مسائل حسابی تصویرمحور بر عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش دانش آموزان

دوره 16، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 165-190

مهران عزیزی محمودآباد؛ محمدجواد لیاقتدار؛ حمید رضا عریضی


259. نقش رضایت از زندگی در پیش‌بینی خشم در محیط مدرسه

دوره 17، شماره 37، بهار 1399، صفحه 63-84

مرضیه میرشکار؛ مهرداد مظاهری؛ مرتضی نیکوفر


261. بررسی رابطة ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران و نگرش معاونین شان نسبت به عملکرد آنها

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 109-118

علی یزدخواستی؛ فهیمه رضایی کیا


264. بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 143-163

حمیدرضا آقامحمدیان


267. رابطه بین هیجانهای پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 11، شماره 19، بهار 1393، صفحه 159-180

اکبر رضایی؛ جواد مصر آبادی؛ علی محمد زاده


268. مدل علی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان

دوره 12، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 157-176

فریبا یزدخواستی؛ سیدحبیب اله احمدی فروشانی؛ حمیدرضا عریضی


269. مقایسه عادات مطالعه، خودکارآمدی و تعلل‌ورزی میان دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی

دوره 11، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 175-196

محمد نریمانی؛ حانیه غلام زاده؛ حمید رضا دهقان


270. کاربرد سیستم های فازی در اندازه گیری های آموزشی - تربیتی

دوره 12، شماره 21، بهار 1394، صفحه 145-170

مهرداد مظاهری؛ حمید رضا قنبری


271. تبیین رفتار اخلاقی در نوجوانان براساس دانش فراشناخت اخلاقی با توجه به تفاوت های جنسیتی

دوره 13، شماره 23، بهار 1395، صفحه 159-172

ابوالقاسم یعقوبی؛ مریم عبدالهی؛ حسین محققی؛ خسرو رشید


273. تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 14، شماره 25، بهار 1396، صفحه 153-176

ابوالقاسم یعقوبی؛ شیما صدیقی؛ نفیسه یاری مقدم؛ پروین راسخی


275. بررسی نقش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزتِ‌ نفس در اعتیاد نوجوانان به اینترنت

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 181-206

علی عیسی زادگان؛ سهراب امیری؛ سجاد قاسم زاده