تعداد مقالات: 303
26. پیش‌بینی سازگاری دانشجویان با دانشگاه بر‌اساس ویژگی‌های شخصیتی و هدف‌گرایی

دوره 14، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 1-36

منیژه احیا کننده؛ فریده یوسفی؛ فرهاد خرمائی


27. بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در بین دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد تفکیکی

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 1-28

مهدی ابوالقاسمی؛ حسین زینلی پور؛ علی اکبر شیخی فینی؛ علیرضا عصاره


28. رابطة حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری شناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی

دوره 14، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 1-20

مرتضی امیدیان؛ زهرا عبداللهی طزرجان؛ مهدی رحیمی


29. رابطة هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای حرمت خود و حمایت اجتماعی

دوره 15، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 1-28

عمادالدین احراری؛ محمود نجفی؛ محمد علی محمدی فر


31. بررسی نقش مهارت‌های اجتماعی و جوّ خانواده در حل مسألۀ اجتماعی: نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی

دوره 15، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-34

محبوبه البرزی؛ عبدالرحمن انباری؛ فریبا خوشبخت


34. پیش بینی بلوغ عاطفی بر اساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین در دانش آموزان دختر

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-26

رضا جعفری هرندی؛ سیده فاطمه رجایی موسوی


35. نقد و بررسی ابزارها و روشهای تشخیص اختلال ریاضی در ایران

دوره 16، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 41-63

سمانه رضایی ازغندی؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر


37. نقش نشاط کاری در رفتار نوآورانه با توجه به میانجی گری سرمایه روان شناختی در معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند

دوره 16، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 21-42

حسین خسروی؛ فاطمه طاهرپور؛ هادی پورشافعی


38. نقش سبکهای فرزندپروری مادران دربلوغ اجتماعی نوجوانان (تیزهوش،اهسته گام وابتدایی)

دوره 8، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 23-41

مجید پاکدامن؛ احمد خامسان؛ فخرالسادات براتی


40. تأثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی بزرگسالان

دوره 7، شماره 12، بهار 1389، صفحه 23-46

نسرم شایان؛ مهناز اخوان تفتی؛ حسن عشایری


41. مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش‌از دبستان: یک مقایسه جمعیت‌شناختی

دوره 7، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 27-44

پریرخ دادستان؛ علی عسگری؛ سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات


43. خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

دوره 6، شماره 9، تابستان 1388، صفحه 13-28

حسین زینلی پور؛ اقبال زارعی؛ زهره زندی نیا


44. عوامل مؤثر بر توانمند سازی مدیران مدارس

دوره 5، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 23-38

سعید رجایی پور؛ احمد شعبانی؛ محمد نیاز پور زیلایی


46. بررسی جو سازمانی حاکم برمدارس متوسطه

دوره 4، شماره 6، بهار 1386، صفحه 21-38

عبدالوهاب پورقاز؛ نور محمد یعقوبی؛ عالمه کیخا


47. نگرش و رفتار دینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 15-34

سیدحمیدرضا علوی


48. بررسی تحول مفهوم فضای اقلیدسی در دانش آموزان ناشنوا و شنوا

دوره 3، شماره 4، بهار 1385، صفحه 15-30

پری رخ دادستان؛ عزت الله احمدی